ผลของการสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็น โรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง

Authors

  • ชมพูนุท สิงห์มณี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

การสนับสนุนของครอบครัว, พฤติกรรมสุขภาพ, ผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง

Abstract

     การสนับสนุนในด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านสิ่งของและบริการ และการสนับสนุนด้านอารมณ์ของครอบครัว จะช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง มีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  ส่งผลให้มีการชะลอการเสื่อมของไตและลดภาวะแทรกซ้อนได้  การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง  ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  จำนวน 30 ราย  ได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 ราย ขณะทำการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุมเสียชีวิต 1 ราย  ดังนั้นจึงเหลือกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุม  จำนวน 14 ราย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการส่งเสริมการสนับสนุนของครอบครัวในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง 2) คู่มือการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง  3) แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง  4) แบบสอบถามการให้การสนับสนุนของครอบครัวที่ให้แก่ผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง 5) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และ 6) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบทีชนิดสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (independent t- test) และสถิติทีชนิดสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (paired t – test )

ผลการศึกษาพบว่า

          1.พฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้องแบบต่อเนื่องหลังได้รับการสนับสนุนของครอบครัวดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01)        2.พฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตผ่านช่องท้องแบบต่อเนื่องหลังได้รับการสนับสนุนของครอบครัวดีกว่าก่อนได้รับการสนับสนุนของครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( p < .01)

          ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนของครอบครัวมีผลให้พฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องดีขึ้น ดังนั้นจึงควรแนะนำให้สมาชิกในครอบครัวให้การสนับสนุนทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร  ด้านสิ่งของและบริการ และด้านอารมณ์แก่ประชากรกลุ่มดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชากรดังกล่าวมีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30