ผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองในการรับรู้และมุมมองของพยาบาลและผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Authors

  • ปนัดดา สุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ลดารัตน์ สาภินันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ธนพัฒน์ ไชยป้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ตุลา วงศ์ปาลี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วันทนีย์ แสงวัฒนะรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เรไร พงศ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

ผู้ป่วยมะเร็งผลลัพธ์ของการดูแลแบบประคับประคอง, การรับรู้และมุมมองของพยาบาล, การรับรู้และมุมมองผู้ป่วยมะเร็ง

Abstract

     โรคมะเร็งเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยและต้องการการดูแลแบบประคับประคองที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองการรับรู้และมุมมองของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเปรียบเทียบผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองตามการรับรู้และมุมมองของพยาบาลและผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย และพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 จำนวน 380 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมินผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองโดยรวบรวมข้อมูลจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 1- 3 หลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาครั้งที่ 2 หลังจากการประเมินครั้งที่ 1 ภายใน 3-7 วัน และครั้งที่ 3 หลังจากการประเมินครั้งที่ 2 ภายใน 3-7 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Friedman Test ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีปฏิสัมพันธ์กันจึงได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติสถิติทดสอบวิลคอกซัน จับคู่เครื่องหมายตำแหน่ง (Wilcoxon matched-pairs sign-ranks test)และสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู (Mann Whitney U Test)

     ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองตามการรับรู้และมุมมองของพยาบาลและผู้ป่วยครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) แต่คะแนนเฉลี่ยผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองเปรียบเทียบตามการรับรู้และมุมมองของพยาบาลกับผู้ป่วยทั้ง 3 ครั้ง พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

     สรุปและข้อเสนอแนะผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองตามการรับรู้และมุมมองของผู้ป่วยดีขึ้นและการประเมินผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองตามการรับรู้และมุมมองของพยาบาลไม่แตกต่างจากการรับรู้ของผู้ป่วยดังนั้นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30