ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานเก็บขยะ

Authors

  • นริศรา เลิศพรสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
  • ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ธานี แก้วธรรมานุกูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน, ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยง, พนักงานเก็บขยะ

Abstract

     บริบทการทำงานในการจัดการขยะ ทำให้พนักงานเก็บขยะมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานเก็บขยะ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 260 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า

     ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่สำคัญของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้าน การยศาสตร์ คือ การเกร็งข้อมือในการยกถุงขยะ/ถังขยะ (ร้อยละ 86.92) การก้มลำตัว (ร้อยละ 86.54) การบิดเอี้ยวลำตัว (ร้อยละ 85.00) และท่าทางซ้ำๆ (ร้อยละ 80.00) ปัจจัยคุกคามสุขภาพด้านเคมี คือ กลิ่นเหม็นขยะ (ร้อยละ 85.38) ปัจจัยคุกคามสุขภาพด้านกายภาพ คือ แสงแดด (ร้อยละ 71.92) ปัจจัยคุกคามสุขภาพด้านชีวภาพ คือ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา (ร้อยละ 66.54) ส่วนสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย คือ การทำงานบริเวณที่ชื้นเปียก (ร้อยละ 78.08) และการทำงานกับของมีคม (ร้อยละ 60.00) สำหรับภาวะสุขภาพตามความเสี่ยง พบว่าความเจ็บป่วยที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ ปวดเอว (ร้อยละ 68.08) ไม่สุขสบายจากกลิ่นขยะ (ร้อยละ 62.31) ไข้ น้ำมูกไหล ไอ จาม (ร้อยละ 60.77) ระคายเคืองตา แสบตา คันตา (ร้อยละ 48.85) ส่วนการบาดเจ็บจากการทำงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบร้อยละ 41.54 สาเหตุจากของมีคมบาด/ทิ่มแทง (ร้อยละ 61.64) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า พยาบาลอาชีวอนามัย และทีมที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและตระหนักการเฝ้าระวังทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  รวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการและป้องกันปัญหาระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ร่วมกับการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเก็บขยะ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30