ผลของการใช้กลยุทธ์หลายวิธีต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์ การเกิดเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาดของพยาบาลวิชาชีพ

Authors

  • อรนุช ลีนะกนิษฐ์ โรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  • วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อะเคื้อ อุณหเลขกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

กลยุทธ์หลายวิธี, การปฏิบัติการป้องกันการเกิดเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาด, อุบัติการณ์การเกิดเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาด, พยาบาลวิชาชีพ

Abstract

     พยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินมี โอกาสเสี่ยงการติดเชื้อจากเลือดและสารคัดหลั่งสูงจากการได้รับอุบัติเหตุเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กลยุทธ์หลายวิธีต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์การเกิดเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาดของพยาบาลวิชาชีพ ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ 10 คน ที่ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสังเกตการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ และแบบบันทึกการเกิดเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาด ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ความเชื่อมั่นของการสังเกตได้เท่ากับ 1.0  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ สถิติฟิชเชอร์

     ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการใช้กลยุทธ์หลายวิธีพยาบาลวิชาชีพมีร้อยละของการปฏิบัติการป้องกันการเกิดเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาดถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในกิจกรรม การช่วยแพทย์ทำหัตถการ ร้อยละ 89.1 เป็นร้อยละ  99.1,  การเย็บแผลร้อยละ 86.5 เป็นร้อยละ 99.0, การฉีดยาร้อยละ  89.4 เป็นร้อยละ 98.6, การเจาะเลือดร้อยละ 85.0  เป็นร้อยละ 97.2, การเตรียมยาฉีดร้อยละ 91.8 เป็นร้อยละ 96.4 และการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำร้อยละ 86.7 เป็นร้อยละ  93.7 อุบัติการณ์การเกิดเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาดก่อนการใช้กลยุทธ์หลายวิธีจำนวน 4 ครั้ง หลังจากใช้กลยุทธ์หลายวิธีไม่พบอุบัติการณ์การเกิดเข็มทิ่มแทงหรือของมีคม

     การวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการใช้กลยุทธ์หลายวิธี สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการป้องกันการเกิดเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาดได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นและลดอุบัติการณ์การเกิดเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30