ความเป็นวิชาชีพและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป เขตมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Authors

  • เวย เวย อ่าว โป มหาวิทยาลัยการพยาบาล มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • วิภาดา คุณาวิกติกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อรอนงค์ วิชัยคำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

ความเป็นวิชาชีพ, การปฏิบัติงาน, พยาบาล

Abstract

     ความเป็นวิชาชีพและการปฏิบัติงานของพยาบาลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการให้การพยาบาลกับผู้ป่วย และอาจมีผลต่อคุณภาพของการให้การพยาบาล การศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความเป็นวิชาชีพและการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นวิชาชีพและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานตามบริบทในพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปในเขต มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้คือพยาบาล 263 คนที่ทำงานใน โรงพยาบาลทั่วไป 5 แห่งในเขตมัณฑะเลย์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบวัดระดับความเป็นวิชาชีพของฮอล ซึ่งปรับปรุงโดยสนิเซค ( 1972) และ แบบวัดระดับการปฏิบัติงานของพยาบาลฉบับย่อ
ของกรีนสเลด ( 2008) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบอันดับของเพียร์สัน

     ผลการวิจัยพบว่าระดับของความเป็นวิชาชีพในพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ( x=85.76 , SD= 7.75) , ระดับของการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานตามบริบทในพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง (x=48.75 , SD= 12.08 , x= 51.38 , SD= 13.50) และ ยังพบความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญระหว่างความเป็นวิชาชีพและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ( r= 0.361 , p<0.01) และการปฏิบัติงานตามบริบทในพยาบาล (r= 0.324 , p<0.01)

     ผลการวิจัยเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การปรับปรุงความเป็นวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานซึ่งมีอิทธิพลต่อคุณภาพการดูแล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30