ความชุก ปัจจัย และผลกระทบของอาการปวดศีรษะจากไมเกรน ในนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Authors

  • เศรษฐดา วัฒนชีวโนปกรณ์
  • ภัทราพร ตันพรพิทักษ์
  • พุธิตา เล็กพุฒิกานต์
  • ธนกฤต โภคศิริ
  • ศุภวิชญ์ ศิลกุล

DOI:

https://doi.org/10.1016/hscr.v36i2.252201

Keywords:

Migraine, Medical students, Prevalence, Trigger factors, Impacts

Abstract

Background : Migraine is one of the most severe headache disorders. The etiology of migraine is remained unknown but believing that migraine’s symptoms cause by several trigger factors such as stress, inadequate sleeping etc. These factors associated with academic learning and daily life of medical students. The migraine’s symptoms also influence academic learning performance in medical students worldwide.

Objective : To survey the prevalence and general characteristics of migraine in medical students of Naresuan University. To study trigger factors and relieving factors between medical students who have migraine and medical students who have risk to be migraine and to study levels of impact from migraine.

 Method : A Cross-sectional descriptive study was conducted in 2019 in Naresuan University. The data were collected by using self-administered questionnaires which included general charateristics, the ID MigraineTM and Thai-Migraine Disability Assessments test (Thai-MIDAS). The collected data were analyzed by using computer program.

Results : In this study (n=362), the prevalence of migraine in medical students was 10.2% (n=37). Students who have a positive family history of migraine were more likely to have migraine than the students who have not (OR=2.66, 95% CI: 1.05-6.74, p<0.05). The most trigger factor of migraine was stress from studying (n=31, 83.78%). Coffee, sudden change in temperature, bright light and menstrual cycle were trigger factors significantly (p=0.037, 0.042, <0.001, 0.017 respectively). The most relieving factor of migraine was rest when migraine attack (n=31, 83.8%). Being in dark quite room, cold or hot pack on the head and neck were relieving factors significantly (p=0.011, 0.030, 0.008 respectively). Almost students who have migraine (n=13, 35.1%) and risk of migraine (n=90, 63.4%) were both little or none level of impact from migraine.    

Conclusion : Migraine is common in medical students at Naresuan University. The migraine’s symptoms affect to daily activities and learning. Studying the trigger factors and relieving factors in this study can apply for preventing the effect of migraine in medical students.

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
1. Peng KP, Wang SJ. Epidemiology of headache disorders in Asia-pacific region. National Institutes of Health 2014;54(4):610-8.
2. Bruijn J, Locher H, Passchier J, Dijkstra N, Arts WF. Psychopathology in children and adolescents with migraine in clinical studies: a systematic review. Pediatrics 2010;6.
3. Brna P, Gordon K, Dooley J. Canadian adolescents with migraine: impaired health-related quality of life. Journal of child neurology 2008;23(1):39-43.
4. Auther C. Guyton, John E. Hall. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 12th ed.Philadelphia: Saunder; 2011.
5. รุ่งรัตน์ ระย้าเเก้ง, วัลลี สัตยาศัย. ความเครียดของนิสิตเเพทย์ชั้นปีที่ 4-6 กรณีศึกษาศูนย์เเพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก. Thammasat Medical Journal 2013;13(1):17-23.
6. Ameera Akoour, Wejdan Shabi, Asrar Ageeli, Kadejah Najmi and Yousif Hassan. Prevalence of Migraine Among Medical Students in Jazan University and Its Impact on Their Daily Activities.
The Egyptian Journal of Hospital Medicine 2018;70(5):872-76.
7. มารยาท โยทองยศ, ผศ.ปราณี สวัสดิสรรพ์. การกำหนดขนาดของกลุ่๗มตัวอย่างเพื่อการวิจัย [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการวิชาการสถาบันส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม; 2551 [เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562]. เข้าถึงได้จาก: http://www.fsh.mi.th/km/wp-content/ uploads/2014/04/resch.pdf.
8. Sowmi Raju, Geetha S. Prevalence of migraine among medical students of a tertiary care teaching medical college and hospital in South India. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology 2018;8:1377-83.
9. Lipton RB, Dodick D, Sadovsky R, et al. A self-administered screener for migraine in primary care: the ID Migraine TM validation study. Neurology 2003;61:375-82.
10. David Bloomfield, Sarah Miller, Nazeli Manukyan, et al. Migraine diagnosis test. [Internet]. 2018 [cited 2019 July 19]. Available from: https://www.nationalmigraine centre.org.uk/migraine-and-headaches/migraine-diagnosis-test/.
11. National migriane center. Migraine diagnosis test [Internet]. [cited 2019 July 19]. Available from: https://www.nationalmigrainecentre.org.uk/migraine-and-headaches /migraine-diagnosis-test/.
12. Serdar Oztora, Osman Korkmaz, Nezih Dageviren, Yahya Celik, Ayse Caylan, Mehmet STop, et al. Migraine headaches among university students using id migraine test as a screening tool. BMC Neurology 2011;11:103.
13. Kiratikorn Vongvaivanich. Test-Retest Reliability of the Thai Migraine Disability Assessment (Thai-MIDAS) Questionnaire in Thai Migraine Patients. The Bangkok Medical Journal 2018;14(1):10-5. Kiratikorn Vongvaivanich. Test-Retest Reliability of the Thai Migraine Disability Assessment (Thai-MIDAS) Questionnaire in Thai Migraine Patients. The Bangkok Medical Journal 2018;14(1):10-5.
14. Xiao Gu, Yaojie Xie. Migraine attacks among medical students in Soochow University, Southeast China: a cross-sectional study. Journal of Pain Research 2018;11:771-81.
15. Abdullah Hammad Alharbi, Saleh H. Alharbi, Alanoud Mansour Ayed Albalawi, Ali M. Alshdokhi, Munirah Nasser Nayed Alsiraa, Munirah Hamdan Alkhrisi, et al. Migraine among Medical and Non-Medical Students of Hail University. The Egyptian Journal of Hospital Medicine 2018;71.
16. Maryam Yazdanparast, Ali Asgher Abrishamizadeh, Hamidreze Mahboobi, Aria Omrani, Mahsa Ghasemi, et al. Prevalence of and factors Associated with Migraine in Medical Students at BanderAbbas, Southern Iran, in 2012. Electron Physician 2013;5(3):679-84.
17. Jasem Y AI-Hashel, Samar Farouk Ahmed, Raed Alroughani, Peter J Goadsby. Migraine among medical student in Kuwait University. The Journal of Headache and Pain 2014;15:26.
18. Ching yen chen, Nan wen yu, Tien hao huang, Wei shin wang, and Ji tseng fang. Harm avoidance and depression, anxiety, insomnia and migraine in fifth-year medical students in Taiwan. Dovepress 2018;14 :1273-80.

Downloads

Published

2021-12-30

How to Cite

1.
วัฒนชีวโนปกรณ์ เ, ตันพรพิทักษ์ ภ, เล็กพุฒิกานต์ พ, โภคศิริ ธ, ศิลกุล ศ. ความชุก ปัจจัย และผลกระทบของอาการปวดศีรษะจากไมเกรน ในนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. HSCR [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2023 Nov. 29];36(2):35-46. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/hscr/article/view/252201

Issue

Section

Original Articles (นิพนธ์ต้นฉบับ)