การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนที่มีต่อผลการเรียนของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Authors

  • สุดารัตน์ เรียนแพง
  • พิมพ์ประไพ ศิลากุล
  • สุประวีณ์ โรจน์ทนานันท์
  • อัจฉรา กลมกล่อม
  • กฤษฎา ภูดอนตอง
  • เอกชัย ชลดาวารี

DOI:

https://doi.org/10.1016/hscr.v36i2.252206

Keywords:

Motivation, Academic performance, Medical students

Abstract

Background : Motivation is an important factor for medical student to educational achievement. Amotivation affects medical students especially worse effective education. The effective education can measure in various pattern which obvious pattern is academic performance.

Objective :  To assess the influence of motivation on academic performance between medical students.

Methods : A cross-sectional study was carried out among a sample groups of 325 medical students from Naresuan University by use an electronic questionnaire.  Academic performance was measured by their grade point average (GPA) last semester. Motivation was measured by using Strength of Motivation for Medical school (SMMS-R). Data was analyzed by frequency, percentage, median, interquartile range, Kruskal-Wallis test and gaussian regression.                                                                                               

Results : From 325 eligible medical students were found associating between motivation and GPA as over all of motivation’s correlation coefficients was 0.01 (p=0.028) Willingness of sacrifice’s correlation coefficients was 0.01 (p=0.008) Readiness to start’s correlation coefficients was 0.03 (p=0.007) Persistance’s correlation coefficients was 0.02 (p=0.059)      

Conclusion : The higher level of overall of motivation affect to the better academic performance. The higher level of Willingness of sacrifice, Readiness to start and Persistance affect to the better academic performance. 

References

1. สมชาย รัตนทองคำ. เอกสารประกอบการสอน 475788 การสอนทางกายภาพบำบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2554
[อินเทอร์เน็ต]. 2554[เข้าถึงเมื่อ 27 ก.ค. 2562]. เข้าถึงได้จาก: https://ams.kku.ac.th/ablearn/index.php?option=com_content&view=article&id=72:475-788-&catid=28:current-users&Itemid=41
2. Tom and Benjamin. Vroom expectancy motivation theory [Internet]. 2009[2 July 2012]. Available from: https://www.yourcoach.be/en/employee-motivation-theories/vroom-expectancy-motivation-theory.php
3. Kusurkar RA, Croiset G, Galindo-Garre F, Ten Cate O. Motivational profiles of medical students: association with study effort, academic performance and exhaustion. BMC Med Educ. 2013; 13:87.
4. สุนันท์ มีเทศ และเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. เวชบันทึกศิริราช 2561;11:151-7.
5. ณัฐธิดา ลวานนท์, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, พฤกษา ผาติวรากร. แรงจูงใจในการเรียนแพทย์ของนิสิตแพทย์
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2560 ก.ย. - ต.ค.; 61(5): 647-62.
6. Kusurkar RA, Croiset G, Kruitwagen CLJJ, Ten Cate ThJ. Validity evidence for the measurement of the Strength of Motivation for Medical School. In: Kusurkar RA, editor. Motivation in medical students. Oisterwijk: Uitgeverij BOXPress; 2012. p. 133-57.
7. Lovibond SH, Lovibond PF. Manual for the depression anxiety stress scales. 2nd ed. Sydney: Psychology Foundation of Australia; 1995.
8. Sultan A. Almalki. Influence of motivation on academic performance among dental college students. Access Macedonian journal of medical sciences. 2019 Apr 30; 7(8): 1374-1381. http://doi.org/10.3889/oamjms.2019.319
9. Kusurkar RA, Croiset G, Galindo-Garre F, Ten Cate O. How motivation affects academic performance: A structure equation modelling analysis.Health Sci Educ(2013) 18:57-69. https://doi.org/10.1007/s10459-012-9354-3.
10. Kusurkar RA, Croiset G, Galindo-Garre F, Ten Cate O. Motivational profiles of medical students: association with study effort, academic performance and exhaustion. BMC Med Educ. 2013;13:87.
11. Yousefy A, Ghassemi, Firouznia S.Motivation and academic achievement in medical student. J Edu Health Promos 2012;1:4.

Downloads

Published

2021-12-30

How to Cite

1.
เรียนแพง ส, ศิลากุล พ, โรจน์ทนานันท์ ส, กลมกล่อม อ, ภูดอนตอง ก, ชลดาวารี เ. การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนที่มีต่อผลการเรียนของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. HSCR [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2024 Apr. 23];36(2):66-82. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/hscr/article/view/252206

Issue

Section

Original Articles (นิพนธ์ต้นฉบับ)
Share |