เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์: วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า และผู้สนใจ ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี และสถาบันวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

กระบวนการพิจารณาบทความ : ผลงานวิชาการที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จะเป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน (double-blind review) ที่มีความเห็นตรงกันว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ  สามารถลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้

ประเภทของบทความและสาขาที่รับตีพิมพ์ :

1. บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บทความนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ต้องมีหนังสือรับรอง และ ลงนามทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และนิสิตผู้ทำวิทยานิพนธ์

4. บทความปริทัศน์บทความพิเศษ และปกิณกะ

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก : วารสารมีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน  ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ : วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ISSN : 2822-034X (Online)

เจ้าของวารสาร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี