กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
     ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร
     ศ.พญ.ร.อ.หญิง วณิชา ชื่นกองแก้ว
     ดร.เบญจพร รัชตารมย์
     รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ

 บรรณาธิการ      
      ผศ.ดร.รุ่งนภา จันทรา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
     ดร.รวิวรรณ คำเงิน
     ดร.ดาราวรรณ รองเมือง
กองบรรณาธิการ
     ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     รศ.ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
     รศ.ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     ผศ.ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
     ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ
     ดร.อัจฉรา จั่นเพ็ชร์ สถาบันพระบรมราชชนก
     ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
     ดร.ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
     ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
     ดร.อัจริยา วัชราวิวัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
     ดร.มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

กองจัดการ
     ปิยรัตน์ ชูมี
     ฉันทนา นาคฉัตรีย์
     รจนา สุริย์เตอร์
     วรณี นาคชู
     เสาวภา แพแก้ว