คุณภาพการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก: ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • อัญชลี เพชรรอบ โรงพยาบาลเคียนซา
  • รุ่งนภา จันทรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุราษฎร์ธานี
  • ชุลีพร หีตอักษร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

แผนกผู้ป่วยนอก, ความคาดหวัง, คุณภาพการบริการ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก จานวน 338 คน เก็บข้อมูลเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามคุณภาพการบริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านข้อมูลการบริการ และด้านสถานที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย การทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคาดหวังคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.32, SD = 0.65) และการรับรู้ของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.94, SD = 0.67) 2) ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการโดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 11.13) ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกผู้ป่วยนอกให้ครอบคลุม ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chanchaikittisakul, P. (2010). Expectations of service recipients on quality of service in outpatients. Huachiew Hospital. Master of Business Administration Thesis, Phitsanulok. Naresuan University. (in Thai)

Chuen-Im,, V., Srikalin, P. and Prasertchai, A. (2558) Personnel expectations and perceptions. Quality of service Health services personnel. Ramathibodi Hospital, 21 (1). 122-138. (in Thai)

Dawangpa, J. and Phaktoop, M. (2017) Quality of Nursing Care as Expected and Perceived by Social Security Patients in One Private Hospital in Bangkok. Master of Nursing Science Program in

Nursing Administration Thesis, Eastern Asia University. (in Thai)

Khaenda, S. (2013) The Perceptions and The expecttance of users for the service of outpatients department at Nakorn Pathom Hospital. Entrepreneurship. Thesis Master of Business

Administration (Entrepreneurship) Thesis. Silpakorn University. (in Thai)

Kian Sa Hospital. (2016). Policy of Kian Sa Hospital (Online) Searched on March 12, 2017. http://www.khiensa.com/components/contents/view.php?id=34 (in Thai)

Kolter, Phillip. (2000). Marketing Management. The Millennium Edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Loubodeng, W.(2012). Expectations and perceived quality of service of outpatients. Yai Hospital, 89th Birthday Anniversary, Narathiwat Province Master of Business Administration Business Administration Thesis, Thaksin University. (in Thai)

Meesamsen, S., Chaosukum, W. and Pinyoanantapong, B. (2013). Study the quality of service. Community Hospital Pathum Thani Province. Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University (1) 35-47.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1990). Delivering Quality Service Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York: The Free Press.

Phumsawad, K. (2013) Comparison of expectations and perceptions on service quality of inpatients at a private hospital in Bang Na District, Bangkok. Master of public Health Thesis, Sukhothai Thammathirat University. (in Thai)

Pomket,, A. (2015). Quality of Outpatient Services in Navamin Hospital. Bangkok. Master of Public Health (Public Health Administration) Thesis. Western University. (in Thai)

Srisatidnarakul, B. (2010) Nursing Research Methodology. Bangkok: U&I IInter media CO.,LTD. (in Thai)

Sumdaengrit, B. and Lohacharoenvanich, N. (2013). Expectation and Perception of Nursing Service Quality of Clients at Gynecological Outpatient’s Department in University Hospital. Journal Northeastern Nursing Association, 31 (4); 161-167. (in Thai)

Vroom, V. 1970. Industrial Social Psychology. New York: Mc Graw-Hill book Company.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-01