การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารการเงินโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2557-2561

ผู้แต่ง

  • พิเชษฐ เพชรตุ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

วิกฤติทางการเงิน, ประสิทธิภาพ, การบริหารการเงิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยย้อนหลัง (Retrospective Review) มีวัตถุประสงค์เพื่อ               1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารการเงินของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับหลักเกณฑ์การประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 จากปีงบประมาณ 2557-2561 โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เป็นข้อมูลจากงบการเงินโรงพยาบาลท่าโรงช้าง (Financial Statement) โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการเงินโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย งบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบแสดงผลการดำเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานการเงินของงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2561)  โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ประกอบด้วย 1.งบทดลองโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.งบแสดงฐานะทางการเงินโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.งบแสดงผลการดำเนินงานโรงพยาบาลท่าโรงช้าง การวิเคราะห์ ด้วยสถิติบรรยายเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel พบว่า โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีค่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน และมีความสามารถในการบริหารอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วและอัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  แต่ต้องมีการเฝ้าระวังในการใช้จ่ายเงิน  และต้องมีการบริหารจัดการในด้านการเงินอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับ 7

Downloads

Download data is not yet available.

References

Narisara, N. (2018). The Efficiencyof Financial RiskScore Level Management in Phetchabun Hospital. Journal of Vajiral Disease Control for Disease Control, Chiang Mai Rajabhat University 2, Phitsanulok: Year 3, July 3 - Kanyan 2018. (in Thai)

Pattama, B. (2014). Situation Analysis of Financial Status of Regional Hospitals in Region 12th According to Key Performance Indices of Public Health Finance , Fiscal Year 2011-2013. Journal of Medical Education, Region 11 Year 28, Issue 4, Oct - Dec 2014. (in Thai)

Udomsri, W. (2015). Finance and Accounting Department Vachira Phuket Hospital Phuket, 83000. Effective financial management of Vachira Phuket Hospital. Medical Journal of Region 11, Year 29, Issue 3, Jul-Sep 2015. (in Thai)

Fiscal Management Group, Health Region10. (2017). Financial Status Level 7 Plus Efficiency Score 2017. Retrieved March 28, 2018. http://www.pngo.moph.go.th/ pna/wp-content/uploads/2019/06/3.6%E0%B8%AA%E0%B8%96

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-01