ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ของนักศึกษาพยาบาล เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้

ผู้แต่ง

  • สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • รุ่งนภา จันทรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • ชุลีพร หีตอัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการใช้ยา, เจตคติในการใช้ยา, การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล  ของนักศึกษาพยาบาล เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ จำนวน 2,098 คน คำนวณขนาด  กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ได้ 376 คน ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบสัดส่วน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) โดยหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องภายในอยู่ในช่วง 0.67 – 1.00 และได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามความรู้ จากสูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสันเท่ากับ 0.69, แบบสอบถามเจตคติ และแบบสอบถามพฤติกรรม จากสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาคเท่ากับ 0.75 และ 0.73 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม โดยใช้คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (Mean = 4.44 SD = 1.02) ระดับเจตคติในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลภาพรวมอยู่ในระดับดี (Mean= 3.98  SD = 0.42) ระดับพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean= 3.02 SD = 0.68) และความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเจตคติและพฤติกรรม และเจตคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (r=.351, .534 และ.317) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrajati R., Tilaqza, A., & Supardi, S. (2017). Factor related to rational antibiotic prescription in community health centers in Depok City, Indonesia Journal of infection and public health. 10, 41 – 48. (in Thai)

Angkhanawisarn, K., et al. (2012). Knowledge and Awareness on Rational Use of Antibiotics among First Year Students of Mahidol University in the Academic Year 2011. Journal of Health Systems Research, 6(3), 374 – 381. (in Thai)

Aisoonphisarnkul, P. & Krisanapun, C. (2014). A survey of Medication Knowledge and Self – medication Practices among First – Year at Srinakharinwirot University. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, 10(1), 42 – 55. (in Thai)

Aunruean, W., & Saensom, D., (2015). Behavior of KKU students on antibiotics use in sore throat, clean wound and acute diarrhea. KKU Institutional Research Journal, 3 (3), 221 – 232. (in Thai)

Chookeaw, S., Sripogarm, Y., & Prapaipanit, W., (2012). Knowledge, Attitude, and Practice Perceived by Nurses in Helping and Promoting Caregivers’ Health for Patients with Chronic Diseases. Ramathibodi Nursing Journal, 18(2), 249 – 258. (in Thai)

Hinkle, D. E., William.W., & Stephan, G.J. (1998). Applied Statistics for the Behavior Science (4th Ed.). Boston : Houghton Mifflin.

Holloway, K., & Van D.L., (2011). The World Medicine Situation 2011: Rational use of Medicine. Geneva: World Health Organization.

Issarachaikul, R., Saunkratay, C., (2011). Antibiotic prescription for adult with acute upper respiratory tract infection in ambulatory care setting. J Infect Antimicrobial Agents. 24(1), 174-182.

Jongsirilerd, P., & Prapaso, N., (2017). Achievement Assessment Class 1 of The Development for Rational Drugs Use of Hospitals Under the Office of The Permanent Secretary for Public Health. Journal of Pharmaceutical Clinic. 23 (1), 221 – 232. (in Thai)

Kaewphumhae, W., (2017). Factors Relating to The Use of Appropriate and Safety Drug Behaviors of Village Health Volunteer In Ban Khai District Rayong. Region 11 Medical Journal, 31(1), 61 – 71. (in Thai)

Mongkonchaipak, J, Ruamsuk, J., & Chaiprateap, A., (2012). The Study of Customer’s Knowledge and Behavior in Using Antibiotic at Community Drug Store in PathumThani Province. EAU Heritage Journal Science and Technology, 6(2), 91 – 100. (in Thai)

Muanepa, R. & Phuripunyawanit, P. (2017). Rational Drug Use: RDU. Retrieved April 11, 2019. From, https://ccpe.pharmacycouncil.org/showfile.php?file=209. (in Thai)

National Drug System Development Committee. (2011). National Drug Policy A.D. 2011 and National Drug Development Strategy A.D. 2012 - 2016. Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publication Limited Partnership. (in Thai)

Nursing Council. (2017). Conclusion of the Model of Rational Drug Use in the Bachelor of Nursing Program. retrieved April 11, 2019. From, https://www.tnmc.or.th/news/110. (in Thai)

O’Neill, J., (2014). Review on antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. Retrieved April 11, 2019 from, https://amr-review.org/sites/default /files/AMR%20Review%20Paper%20%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf.

Singh, I.N. & Malaviya, A.N. (1994). Long Distance Truck Drivers in India: HIV Infection and Their Possible Role in Disseminating HIV into Rural Areas. International Journal of STD and AIDS, 5, 137–138.

Sirichot, K., (2012). Assessment of Knowledge, Attitudes and Practices Regarding Antibiotic Use in KuanThani Subdistrict, Kantang District, Trang Province, Thailand. Master of Public Health Thesis Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai)

Subcommittee on National Key Drug Development. (2009). Guide to Reasonable Drug Use According to the National Drug List (Thai National Formulary 2008). Bangkok: Thailand Agricultural Cooperative Printing Press. (in Thai)

World Health Organization (WHO). (2016). Antibiotic Resistance. retrieved April 11, 2019, From https://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resisitance/en/.

Yanti, N., (2560). Factors Associated to Antibiotic Practice among Public Health Students in A University, PathumThani Province. ValayaAlongkorn Review (Humanities and Social Science), 7(2), 57 – 66. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-01