ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสนทนาเรื่องเพศกับบุตรของบิดา มารดาและผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • กิจติยา รัตนมณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • ชุลีพร หีตอักษร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • สำอางค์ ลวนางกูร โรงพยาบาลเกาะพะงัน

คำสำคัญ:

วัยรุ่นตอนต้น, การสนทนาเรื่องเพศของบิดามารดาและผู้ปกครอง, ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความถี่บ่อยการสนทนาเรื่องเพศ

บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงทำนายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการทำนายพฤติกรรมความถี่/บ่อยการสนทนาเรื่องเพศของบิดามารดาและผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่นตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ บิดามารดา ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จำนวน 320 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา สถิติถดถอยเชิงพหุแบบทีละขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า

1. พฤติกรรมความถี่/บ่อยของการสนทนาเรื่องเพศกับบุตร (Mean = 1.67, SD = 0.74) การให้ความสำคัญในการสนทนาเรื่องเพศกับบุตร (Mean = 2.90, SD = 1.24) ทัศนคติต่อการสนทนาเรื่องเพศกับบุตร (Mean = 2.82, SD = 1.03) และความเชื่อมั่นในการสนทนาเรื่องเพศกับบุตร (Mean = 2.60, SD = 1.01) อยู่ระดับปานกลาง

2. ปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมความถี่/บ่อยในการสนทนาเรื่องเพศกับบุตร คือ ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในการสนทนาเรื่องเพศ (Beta = .728) และปัจจัยด้านการให้ความสำคัญในการสนทนาเรื่องเพศกับบุตร (Beta = -0.159) และสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมความถี่/บ่อยในการสนทนาเรื่องเพศกับบุตรได้ร้อยละ 51 (adj. R2=0.510) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทำนาย .58670

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asawasripongtorn, K. (2015). The development of a learning process about sexuality society. Journal of Behavioral Science for Development, 7(1), 61-73. (in Thai)

Bandura. (1997). A Self-efficacy: The exercise of Control. New York: W.H. Freeman.

Boonchieng, W., Tuanrat, W., Fongkaew, W., & Klunkli, P. (2013). Early adolescents’ knowledge of HIV/AIDS and attitudes towards sexual behavior. Thai Journal of Nursing Council, 28 (1), 124-137. (in Thai).

Chung, PJ., Borneo, H., Kilpatrick, SD., Lopez, DM., Travis R Jr,, Lui C., Khandwala S., & Schuster MA. (2005). Parent-adolescent communication about sex in Filipino American families: a demonstration of community-based participatory research. Ambulatory pediatrics. 5(1), 50-55. (in Thai).

Daengchon, C. (2009). Talk about sexuality between parents and youth rural northern Thailand. Master’s thesis, Health Social Science, Faculty of Graduate studies, Mahidol University. (in Thai).

Jordan, T.R., Price, J H., & Fitzgerald, S. (2000). Rural parents' communication with their teen-agers about sexual issues. Journal of School Health, 70(8), 338-344.

Junnual N, Manwong M, Suebsamran P., & Singto S. (2014). Factors related to sexual behavior among the lower secondary school students at a school in Ubon Ratchathani province. The Public Health Journal of Burapha University, 9(2), 56-65. (in Thai).

Manu, A. A., Mba, C. J., Asare, G. Q., Odoi-Agyarko, K., & Asante, R. K. (2015). Parent-child communication about sexual and reproductive health: evidence from the Brong Ahafo region, Ghana. Reproductive health, 12, 1-13. doi:10.1186/s12978-015-0003-1.

McBride, C. K., Paikoff, R. L., & Holmbeck, G. N. (2003). Individual and familial influences on the onset of sexual intercourse among urban African American adolescents. Journal of consulting and clinical psychology, 71(1), 159-167.

Morawska A., Walsh A., Grabski M., & fletcher R. (2015). Parental confidence and preferences for communicating with their child about sexuality. Journal Sex Education, 15 (3), 235-248 . doi.org/10.1080/14681811.2014.996213.

PATH. (2010). Training Manual for Sex Education. (3th ed.). Bangkok: Urgent Tag. (in Thai)

Phoowachanathipong, K. (2009) A Study of the relationship between Buddhistic child rearing practices and grateful behaviors of adolescents. Master’s thesis, Faculty of Psychology. Ramkhamhaeng University. (in Thai).

Pongpan, S. (2014). Sexually transmitted infection: Annual epidemiological surveillance report 201. Retrieved from http://www.boe.moph.go.th

Siriluckkananan, K. (2010). Development of a non-formal education program for parents to enhance communicative abilities on sex education of their adolescent children. Doctor dissertation. Department of Educational Policy, Management and Leadership, Faculty of Education. Chulalongkorn University. (in Thai).

Srisatidnarakul, B. (2010). The methodology in nursing research. Bangkok: You and I Intermedia.

Srisuriyawet, R., & Homsin, P. (2014). Mother-daughter sexual risk communication and psychosocial factors related to sexual experience among female students. The Public Health Journal of Burapha University. 9(2), 33-43. (in Thai)

Unicef Thailand. (2016). Handbook of communication skills for teens and family. Nonthaburi: Beyond Publishing. (in Thai).

World Health Organization. (1994). Life skill education for children and adolescent in schools. Retrieved from http://www.who.int/iris/handle/10665/63552.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-01