ผลของการฝึกโยคะต่อสมรรถภาพทางกาย การทรงตัว และระดับสมาธิ ในเด็กออทิสติกที่มีภาวะสมาธิสั้นร่วม

ผู้แต่ง

  • วรากร วารี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

คำสำคัญ:

การฝึกโยคะ, สมรรถภาพทางกาย, ออทิสติก

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย ระดับความสามารถในการทรงตัว และระดับสมาธิของเด็กออทิสติกที่มีภาวะสมาธิสั้นร่วม ก่อน ระหว่างและหลังการฝึกโยคะ 12 ท่าสำหรับพัฒนาสมรรถภาพทางกายเด็กออทิสติก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการประเมินเป็นเด็กออทิสติกที่มีภาวะสมาธิสั้นร่วม จำนวน 2 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ดำเนินการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย โยคะ 12 ท่า โดยนำท่าไหว้พระอาทิตย์มาประยุกต์ให้เหมาะสมสำหรับใช้ฝึกเป็นเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียนออทิสติก มีค่าความเที่ยงตรง .85 แบบสังเกตพฤติกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น แบบทดสอบยืนทรงตัว   มีค่าความเชื่อมั่น .90 ค่าความเป็นปรนัย 0.99 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ ดัชนีมวลกาย นั่งงอตัวไปข้างหน้า แรงบีบมือ ดันพื้น 30 วินาที และลุก-นั่ง 60 วินาที มีค่าความเชื่อมั่น .96, .95, .89, .95 และ .89 ตามลำดับ มีค่าความเที่ยงตรง .89, 1.00, .92, 1.00 และ .92 ตามลำดับ อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อความสูง และความจุปอด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า  ผลการเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกาย อัตราส่วนเส้นรอบเอว/ส่วนสูง ความจุดปอด นั่งงอตัวไปข้างหน้า   แรงบีบมือ ดันพื้น 30 วินาที ลุก-นั่ง 60 วินาที ความสามารถในการทรงตัว และพฤติกรรมสมาธิสั้น ระหว่างก่อนการฝึก ระหว่างการฝึก และหลังการฝึกโยคะ 12 ท่าสำหรับพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียนออทิสติก พบว่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกรายการ ยกเว้น ค่าดัชนีมวลกายที่ลดลงมีค่าเท่ากับ 17.41 กก./ตร.ม. อยู่ในเกณฑ์ผอม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chobdharmasakul, C. (2017). Human Anatomy and Physiology. Bangkok: Ramkhamhaeng University. (in Thai).

Chuliratchaneekorn, K. (2011). Educational Management for Children with Special needs at The Pre-primary level. (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai).

Duangrat, A., Sirithadakunlaph, S., & Supwirapakorn, W. (2018). The Effects of Combined mind and Behavioral Training Program on Attention Improvement in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Education Measurement, Mahasarakham University, 24(2), 281-293. (in Thai).

Education Council Secretariat. (2017). National Education Plan 2017-2036. Bangkok: Prigwhan Company. (in Thai).

Elliott, R, Jr. (1994). Vigorous, Aerobic Exercise Versus General Motor Training Activities: Effects on Maladaptine and Stereotypic Behaviors of Adults with Both Autism and Mental Retardation. Camarillo Developmental Center. California.

Harnhak, P., Srinudet, A. & Sankham, P. (2021). New Strategies for the Development of Children with Autism. Retrieved October 31, 2020, from https://home.kku.ac.th/autistic/th/images/stories/docandpdf/02.doc. (in Thai).

Jeerapong, S. (2011). The Effects of Exercises by using Basic Movement Activities on Balance Ability of Autistic Children. (Master of Health Education and Physical Education). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai).

Ministry of Education. (1909). Announcement of the Ministry of Education: Determine the Types and Criteria of People with Disabilities in Education. Government Gazette Vol. 126 special episode 80 D (June 8, 2009). (in Thai).

Ministry of Education. (2014). Education Management for Persons with Disabilities Act 2008. Government Gazette Vol. 125 section 28 A (February 5, 2008). (in Thai).

Motham, D. et al. (2016). Basic Yoga Leader Training Guide. Bangkok: Institute of Physical Education and Sports Human Development. Department of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports. (in Thai).

Nontakhod, K. (2011). Comparison of The Effects of Yoga and Tai Chi Practice on Leg Strength and Balance among The Elderly. (Research Project in Sports Science). Burirum: Burirum Rajabhat University. (in Thai).

Phansang, D. (2008). The Effect of Applying Yoga Movement Activities on Physical Development of Preschool Childen. (Master of Education degree in Early Childhood Education). Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai).

Pansodsai, V. (2012). A Comparison of Free Hand Pilates Training and Pilates with Small Ball Exercise Training on Muscular Strength and Balance. Journal of Faculty of Physical Education, 15(2), 104-118. (in Thai).

Peeraphapornkul, A. (2018). Physical Fitness Test According to the Core Curriculum of Basic Education 2008. Learning subject group Health Education and Physical Education. Bangkok: Danex Intercorporation Company. (in Thai).

Putthithanasobat, A. (2016). Effects of Yogalates Training in Health. (Master of Science degree in Sport Science). Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai).

Sermkijseree, K. (2009). Table Tennis 2 Practice Thinking before Practicing. Bangkok:

Proud Press (2002) Company Limited. (in Thai).

Sports Science Bureau. (2019). Physical Fitness Tests and Benchmark Secondary School Students Age of 13–18 years. Bangkok: Sport Science Bureau, Department of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports. (in Thai).

Suriyawong, S. (2010). Educational Research and Statistics. (3rd ed.). Bangkok: Academic Promotion Center. (in Thai).

Swami Kulwanyanan, S. L. Vinegar. (2010). Yoga Therapy: Its Basic Principles and Methods (Kawee Kongpakdee, Translator). Bangkok: Thai Yoga institute Moh Chao Ban Foundation. (in Thai).

Tharangsri, P. (2015). The Effects of Movement Activity Management Based on Concept of Bodily Kinesthetic for Developing Motor Ability of Autistic Children with Moderate Intellectual Level. An Online Journal of Education, 10(2), 457-470. (in Thai).

Tamok, S. (2020). The Use of Physical Education Program to Develop Autistic Students with Behavior Group Repeatedly A Case Study Ban of Teacher Boonchoo Home for Special Children. (Master of Education in Physical Education). Chonburi: Thailand National

Taylor, R. L., Smiley, L. R., & Richards, S. B. (2009). Exceptional Students. Boston: The McGraw-Hill. Retrieved October 20, 2020, from https://books.google.td>books?id=72eiGgAACAAJ&hI=fr&source=gbs_navlink_s.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28