ปัจจัยทำนายพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • เดือนฉาย โชคอนันต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

คำสำคัญ:

สุขาภิบาลอาหาร, ร้านอาหาร, แผงลอย, การได้รับข้อมูลข่าวสาร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ การได้รับข้อมูลข่าวสารและ พฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารและปัจจัยทำนายพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 132 คน คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่า IOC ระหว่าง .67 – 1.00 และได้ทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยแบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมได้ค่า KR20 เท่ากับ .71 และ .72 ตามลำดับ ส่วนแบบสอบถามทัศนคติและการได้รับข้อมูลข่าวสารได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .77 และ .75 ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบทีละขั้นตอน (Stepwise)

ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยมีความรู้อยู่ในระดับสูงร้อยละ 57.58 มีทัศนคติต่อการสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับมาก ( = 3.68, SD=0.41) การได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับมาก ( = 2.43, SD=0.40) พฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร พบข้อที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ร้อยละ 93.44 และ 69.01 ตามลำดับ และปัจจัยทำนายพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.30 (R2 = .073, p=.004) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ควรจัดอบรมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเป็นการส่งเสริมงานสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งในการกอบประการด้านอาหารและสนับสนุนให้องค์การเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bloom B S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, the classification of educational goals – Handbook I: Cognitive Domain. New York: McKay.

Chuayray, B. (2015). Effects of Food Sanitation Knowledge and Behavior Program on Against E-coli Bacterial Presence in Food Stands in Kaochamao District, Rayong Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 2(3), 41 – 61. (in Thai).

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2nd). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Conant, J., & Fadem, P. (2012). A community guide to environmental health. California: Hesperian.

Department of disease control, Ministry of Public Health. (2021). Guidelines to prevent the spread of COVID-19 in restaurants and entertainment venues For entrepreneurs and service users. Retrieved August 2, 2021 from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_operator/int_ operator22_050164.pdf.

Department of Health, Ministry of Public Health. (2010). Food sanitation requirements for restaurants. Bangkok: National Buddhism Office Printing House

Department of Health, Ministry of Public Health. (2013). Academic Handbook of Food Sanitation for officials. Nonthaburi: The Agricultural Cooperative Association of Thailand Co., Ltd.

Department of Health, Ministry of Public Health. (2013). Food sanitation requirements for restaurants. Nonthaburi: Agricultural Cooperative Society of Thailand Limited.

Department of Health, Ministry of Public Health. (2018). Handbook of operational guidelines of the organization providing training for business operators and food handlers. Nonthaburi: Chumphon Printing House Agricultural Cooperatives of Thailand Limited.

Department of Health, Ministry of Public Health. (2020). Surveillance Reporting System Food sanitation and drinking water quality during Covid-19. Retrieved August 2, 2021 from https://sites.google.com/view/fwstopcovid-19. (in Thai).

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175-191.

Government Gazette. (2018). Notification of the Ministry of Public Health, Re: Rules and Procedures for Training for Business Operators and Food Handlers, B.E. 2561 (2018), Volume 136, Special Part 23 Ngor, dated 25 January 2019.

Hair, F.J., Black, C.W., Babin, J.B., & Anderson, E.R. (2019). Multivariate Data Analysis. (8th ed). New Jersey: Pearson Education.

Issarasongkhram, M., & Boonprakong, T. (2018). Knowledge, Attitude and Food Sanitation Behavior of Chefs in the Preschool Child Development Center at Bangkok. KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences, 6(3), 29-37. (in Thai)

Jankeaw, K. (2001). Environmental science. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Mara, D., Lane, J., Scott, B., & Trouba, D. (2010). Sanitation and health. PLOS Medicine, 7(11),

-6.

Perathornich, T., Sujirarat, D., Sreesai, S. (2015). The Analysis of Factors Influencing Food Sanitation in Phitsanulok Municipality, Phitsanulok Province. Journal of Public Health, 44(3), 230 – 243. (in Thai).

Prommanee, P., (2019). Guidelines of Food Sanitation for Establishment of Street Food Stall, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. APHEIT Journal, 8(2),48-58. (in Thai)

Prommanee, P., Tiasutikun,P. Chaykrong, M., Traivichit, T., & Boonduaylan, K. (2018). Concept of Environmental Sanitation. APHEIT Journal, 7(2),137-147. (in Thai)

Somsanook, S. Sirisophon, N., Boonchuaythanasit, K. (2016). Effectiveness of health education program for food sanitation behavior development on food handlers at Don Mueang International Airport. Journal of Health Science Research, 10(2), 141-150. (in Thai).

Srinual, S., Tridech, P., Pandee. (2011). The factors related to the satisfaction of food establishment entrepreneurs with the food safety program in Bangkok Metroprolitant Administration, Journal of Health and Nursing Research, 27(3), 1 – 11. (in Thai).

Sukhothai Thammathirat Open University. (2016). Documents for teaching courses Environmental health. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.

Sukkwun, W. (2021). Consumer Attitudes towards Restaurants Adapting during the COVID-19 Crisis in Bangkok. Retrieved August 2, 2021 from https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin-8/6114154060.pdf. (in Thai).

Wongrata, C. (2010). Techniques for using statistics for research 12th Ed. Nonthaburi: Thainiramitkij Infographic. (in Thai)

Yasaka, S., Mekrungrongwong, S., & Hinhumpatch, P. (2018). Factors affecting the food sanitation behavior among food handlers in food shops inside and outside Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. Disease Control Journal, 44(2), 73 – 184. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28