การพัฒนานวัตกรรมพรมเช็ดเท้ามหัศจรรย์กันลื่นสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • ธนิดา ทีปะปาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • รุจิรา ใบยูโซ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • เรวดี นาคชาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • รินรดา ชนะสินธุ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • ลภัช ภู่เมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • ลลิตา ยูซบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • เลอสรร ถุงทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • วนิดา ลิ้มวงษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • วรรณชนก ว่าวทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, พรมเช็ดเท้ามหัศจรรย์กันลื่น, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

          นวัตกรรมพรมเช็ดเท้ามหัศจรรย์กันลื่นสำหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมพรมเช็ดเท้ามหัศจรรย์กันลื่นสำหรับผู้สูงอายุและศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมพรมเช็ดเท้ามหัศจรรย์กันลื่น สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 1) การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 2) การศึกษาสภาพปัญหาและรูปแบบพรมเช็ดเท้าที่เหมาะสมในการใช้งาน 3) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม 4) สร้างนวัตกรรมพรมเช็ดเท้ามหัศจรรย์กันลื่นสำหรับผู้สูงอายุ 5) การประเมินคุณภาพนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงนวัตกรรมพรมเช็ดเท้ามหัศจรรย์กันลื่นสำหรับผู้สูงอายุ 6) ทดลองใช้นวัตกรรมพรมเช็ดเท้ามหัศจรรย์กันลื่นสำหรับผู้สูงอายุกับกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 10 คน และ 7) ประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงนวัตกรรม ผลการทดลองพบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้นวัตกรรมมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมพรมเช็ดเท้ามหัศจรรย์กันลื่นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 (SD = .43) นวัตกรรมพรมเช็ดเท้ามหัศจรรย์กันลื่นสำหรับผู้สูงอายุ สามารถป้องกันการลื่นล้มได้ร้อยละ 90

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bangkok Hospital. (2021). Falls in the elderly. Retrieved from https://www.bangkokhospital.com/content/falling-conditions-in-the-elderly

Boonmatong, R. (2020). Fall Prevention among the Elderly Living in a Community: The Nursing Role in Promotion and Prevention of Fall. Christian University Journal, 26(4), 106 – 115.

Department of Mental Health. (2020). Thailand's footsteps to the 'aged society' perfectly. Retrieved from https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30476

Jantaraboon, N., Watcharawiwat, A., & Jantaramanee, V. (2018). Slippers with Rubber Stopper Floor to Prevent Falls and Enhance Relaxation among the Elderly: A Health Innovation. Journal of Health Research and Innovation,1(2), 41 – 53.

Makhamtia Health Promotion Hospital. (2020). Elderly Statistics Report. Surat Thani. Makhamtia Health Promotion Hospital. (in Thai)

Prasatkul, P. (2021). Situation of the Thai elderly in 2020. Bangkok: Amarin Printing and Publishing Public Company Limited. (in Thai)

Rama Channel. (2021). Falls in the elderly. Retrieved from https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/หกล้มในผู้สูงอายุ-อันตราย

Rodseeda, P. (2018). Fall Prevention among the Elderly Living in a Community: The Nursing Role in Home Health Care. Thai Red Cross Nursing Journal, 11(2), 15 – 25.

Srichang, N. & Karwee, L. (2021). Fall Forecast Report of the elderly (60 years old and over) in Thailand Year 2017 – 2021. Nonthaburi: Department of Disease Control (in Thai)

Thai Health Literacy Promotion Association. (2017). Knowledge of Thai health. Retrieved from http://doh.hpc.go.th/bs/index_thla.php

Thasuwanin, T. (2016). Fall in the elderly. UBRU Journal for Public Health Research, 5(2),

– 131.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28