ผลของการกดจุดบำบัดต่อคะแนนความปวดและองศาการเคลื่อนไหวคอในผู้ป่วยไมเกรน

ผู้แต่ง

  • รัชฎาพร สุวรรณ โรงพยาบาลควนเนียง
  • กิตติพร เนาว์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • นภชา สิงห์วีรธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

คำสำคัญ:

การกดจุดบำบัด, ผู้ป่วยไมเกรน, องศาการเคลื่อนไหวคอ, ระดับความปวด

บทคัดย่อ

              การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการกดจุดบำบัดต่อคะแนนความปวดและองศาการเคลื่อนไหวคอในผู้ป่วยไมเกรนกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยไมเกรนที่มารับบริการ โรงพยาบาลควนเนียงจังหวัดสงขลา จำนวน 27  คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่การกดจุดบำบัด1-12 จุด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบประเมินระดับอาการปวดศีรษะ โดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวด และแบบประเมินองศาการเคลื่อนไหวคอวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ำ ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1. การกดจุดบำบัดทำให้ผู้ป่วยไมเกรนโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา มีคะแนนความปวดลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
  2. 2. การกดจุดบำบัดทำให้ผู้ป่วยไมเกรนโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลามีองศาการเคลื่อนไหวคอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

           ดังนั้นโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพในเครือข่ายควรนำศาสตร์การกดจุดบำบัดมาใช้กับผู้ป่วยไมเกรนเพื่อลดปริมาณการใช้ยาแผนปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Archanupap, S. (2008). Textbook of General Disease Examination 2 350 Diseases and Treatment and Prevention. Bangkok: Holistic Publishing. (In Thai)

Boonprakob, Y. (2000). Measurement of the degree of spinal displacement. Faculty of Medical Technology: Khon Kaen University. (In Thai)

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2nd). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Faculty of Medicine Siriraj. (2006). Pain Assessment Form. Bangkok :Mahidol University. (In Thai)

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175-191.

Khuannieng Hospital. (2020).Khuanniang Hospital Annual Report Year 2020. Medical Records Unit.

(In Thai)

Kruapanich, C.,Chatchawan, U., Eungpinichpong, W., Kongbunkiat, K. (2011) The immediate effects of traditional Thai massage for reducing pain on patients related with episodic tension-type headache. Journal of Medical Technology and Physical Therapy, 23(1), 57-70.(In Thai)

Kruepanich, C., et al. (2011). Immediate effect of Thai massage in pain relief in Patients suffering from stress headaches. Retrieved August 24, 2021 from http://www.ams.kku.ac.th/journal/file/journal23-1.pdf.

Ministry of Public Health. (2018). Thai Traditional Medicine Practice Guidelines, Folk Medicine and alternative medicine, health zone 3. Retrieved August 24, 2021 from http://www.ppho.go.th/webppho/dl_strat/F20181018140227.pdf

Pangsriwinij, K. (2012). Acupressure Therapy. Office of Alternative Medicine Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. Bangkok.

Phanthumjinda, K. (2007). Dialogue “Migraine Problems with Thai People. and the impact on quality of life and work from migraines. Neuroscience Association of Thailand.(In Thai)

Punnotok, R. (2007). The effect of massage on migraine headaches and comfort in patients with neuroleptic disorders in Migraine. Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 15(4), 76-89. (In Thai)

Sainet. M. (2010). The effectiveness of royal massage to relieve muscle pain in the area shoulders and to study the satisfaction of the service recipients at Aktha Amnuay Hospital Sakon Nakhon Province. Thesis degree Bachelor of Thai Traditional Medicine Branch of Thai Traditional Medicine, Sakon Nakhon :Rajamangala University of Isan. (In Thai)

Sooktho, S., Singtong, P., Chaiyachit, P., Hlongchin, W. (2020). Short Term Effect of Court – Type Thai Massage on Patients with Lomplaipattakat Sanyan 4 of the Back. Journal of Traditional Thai Medical Research, 6(1), 1-20. (In Thai)

Sooktho,S., Chatchawan, U., Eungpinichpong, W.,Tiamkao, S. (2012). Immediate effects of traditional Thai massage for reducing pain in patients with chronic-tension type headache and migraine. Journal of Medical and Physical Therapy Techniques, 24(2), 220-234.

(In Thai)

Srisawad, P. (2013). Effects of Royal Thai Massage with Herbal Compress. and face manipulation with 7 Hermit Dudton postures on the level of migraine headaches in those receiving Thai traditional medical clinic services. Medical Division, Phuket City Municipality. (In Thai)

Vonvaivanich, K. (2020). Let's get to know migraines. Chronic headaches that salarymen are most at risk of encountering. Retrieved August 24, 2021 from https://www.ryt9.com/s/prg/3098906

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28