ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • สีชาด กิตติธิรางกูร โรงพยาบาลบางกล่ำ

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้  ทัศนคติ เกี่ยวกับโรคมะเร็งช่องปาก และการคัดกรองมะเร็งช่องปาก  การตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งช่องปาก และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งช่องปาก  โดยใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูบบุหรี่ ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป จำนวน 302 คน ในอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งช่องปากและการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้ค่าความเชื่อมั่นคูเดอร์ริชาร์ดสัน-21 เท่ากับ .72 และ แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งช่องปากและการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .75 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติการทดสอบไคส์แควร์

          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งช่องปากและการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากอยู่ใน ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 51.6  มีทัศนคติเกี่ยวกับมะเร็งช่องปากและการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก คิดเป็นร้อยละ 47.02 และ 46.03 ตามลำดับ โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74.5  ยินดีที่จะเข้ารับการคัดกรองมะเร็งช่องปาก ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับบริการคัดกรองมะเร็งช่องปาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่/ยาเส้น การเข้ารับตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ  ระดับความรู้ และระดับทัศนคติ

          ข้อเสนอแนะ การดำเนินโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก ควรให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเน้นเรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค อาการและอาการแสดง รายละเอียดในการตรวจคัดกรองเพื่อให้ประชาชนลดความวิตกกังวล และให้ความร่วมมือเข้ารับการคัดกรองมะเร็งช่องปากซึ่งจะช่วยในการค้นหาผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในระยะเริ่มแรก และลดอัตราการพิการหรือเสียชีวิตจากโรคมะเร็งช่องปาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Rawi, N. H, Al-Kawas, S. & Imad, O. (2012). Public awareness and attitude toward oral cancer screening in United Arab Emirates. J Int Dent Med Res, 5(3), 149-54.

Awojobi, O., Scott, S. E. & Newton, T. (2012). Patients’ perceptions of oral cancer screening in dental practice: a cross-sectional study. BMC Oral Health, 12(1), 1-9. doi: 10.1186/1472-6831-12-55.

Babiker, T. M, Osman, K. A, Mohamed, S. A., Mohamed, M. A, Almahdi, H. M. (2017). Oral cancer

awareness among dental patients in Omdurman, Sudan: a cross sectional study. BMC Oral

Health, 17(1), 1-10. doi 10.1186/s12903-017-0351-z

Brailo, V. (2015). Dentist and early detection of oral carcinoma. Acta Med Croatica, 69(1), 45-8.

Bureau of Dental Health. (2007). Oral cancer screening guide for dental personnel. Bangkok: Namo printing. (in Thai)

Formosa, J., Jenner, R., Nguyen-Thi, M. D., Stephens, C., Wilson, C., Ariyawardana, A. (2015). Awareness and knowledge of oral cancer and potentially malignant oral disorders among dental patients in Far North Queensland, Australia. Asian Pac J cancer Prev, 16(10), 4429-34.

Gao, W. & Guo, C. B. (2009). Factors related to delay in diagnosis of oral squamous cell carcinoma. J Oral Maxillo Fac Surg, 67(5), 1015-20.

Globocan. (2012) .Leon: International agency for research on cancer. Retrieved from http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2010/globocan.

Hassona, Y., Scully, C., Shahin, A., Maayta, W., Sawair, F. (2016). Factor influencing early detection of oral cancer by primary healthcare professionals. J Canc Educ, 31(2), 285-91.

Humphris, G. M. & Field, E. A. (2003). The immediate effect on knowledge, attitudes and intentions in primary care attenders of a patient information leaflet: a randomized control trial replication and extention. Br Dent J, 194(12), 683-88.

Imsamran, W., Chaiwerawattana, A., Wiangnon, S., Sangsajrang, S., Buasom, R. (2015). Cancer in Thailand, Vol VIII. Bangkok. Thailand: Thammada Press (Thailand) Co.

Kerdpon, D. & Sriplung, H. (2001) Factor related to advanced stage oral squamous cell carcinoma in southern Thailand. Oral Oncol, 37(3), 216-21.

Khwankong, S., Kerdpon, D. & Sriplung, H. (2013). Preliminary findings on the willingness to participate in oral cancer screening among high risk people; A study of a Muslim predominant community in Narathiwat, South Thailand. The Asian conference on the social sciences. Official conference proceedings, 282-92. (in Thai)

Khwankong, S., Sriplung, H. & Kerdpon, D. (2016). Knowledge and health belief attitudes of oral cancer and its screening among at-risk southern Thai Muslims. J Cancer Educ, 33(3),

–21. (in Thai)

Kunlavanish, T. (2016). The study of expectation and satisfaction at the parking lot in Sawang boriboon wittaya school. Unpublished master’s thesis, Burapha University, Thailand. (in Thai)

Manee, T., Pontanya A. (2019). Development of the Self-Expectations Questionnaire for High

School Students: A Confirmatory Factor Analysis. Thaijclinicpsy, 50(2), 1-16. Retrieved from

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy/article/view/251975

Paudyal, P., Flohr, F. D. & Llewellyn, C.D. (2014). A systematic review of patient acceptance of screening for oral cancer outside of dental care settings. Oral Oncol, 50(10), 956-62.

Phiromsid, N., Kunsiripunyo, J., Tansiri, P., Loungpantao, K. (2019). Factors affected the decision making for cervical cancer screening among women at Suphanburi province. Journal of Health and Nursing Research, 35(2), 95-108. (in Thai)

Poh, C. F, Hislop, G., Curries, B., Lee, R., Sikorski, S., Zed, C. et al. (2007). Oral cancer screening in

A high-risk underserved community: Vancouver Downtown Eastside. J Health Care Poor U,

(4), 767-78.

Sheppered, J. A., Howell, J. L. & Logan, H. (2014). A survey of barriers to screening for oral cancer among rural black Americans. Psychooncology, 23(3), 276-82.

Subramanian, S., Sankaranarayanan, R., Bepat, B., Somanathan, T., Thomas, G., Mathew, B. et al. (2009). Cost-effectiveness of oral cancer screening: results from a cluster randomized controlled trial in India. Bull World Health Organ, 87(3), 200-06.

Vasireddy, V. K. (2016). A study on knowledge and awareness on oral cancer in a community of Suzhou¸ China. Value in Health, 19(3), 92-3.

Vroom, H. V. (1964). Work and Motivation. New York: Wiley and Sons Inc.

Warnakulasuriya, K. A., Harris, C. K., Scarrott, D. M., Watt, R., Gellbier, S., Peter, T. J. et al. (1999).

An alarming lack of public awareness toward oral cancer. Br Dent J, 187(6), 319-22.

Yamane, Taro.(1967). Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28