การจัดการทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ ด้วยการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • สายใจ คงพาณิช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ณัฐรินทร์ ดิฐศิระพงศ์ โรงพยาบาลสุรินทร์

คำสำคัญ:

อุณหภูมิกายต่ำ, การผ่าตัดใหญ่, การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย, การจัดการทางการพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิแกนกลางในผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ที่ได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกายระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการการพยาบาลให้ความอบอุ่นเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำร่วมกับการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดใหญ่และได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย จำนวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คน และ กลุ่มควบคุม 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย 2) เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูเพื่อวัดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกาย ซึ่งได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของโรงพยาบาล 3) เครื่องมือการจัดการทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ได้แก่ เครื่องเป่าลมร้อน และ ผ้าห่มอุ่นใจ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการจัดการทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ มีอุณหภูมิแกนกลางใน 3 ระยะ คือก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด สูงกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t 1.591, 5.557 และ 4.493)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anesthesiology Surin Hospital. (2019). Statistics of Anesthesiology Surin Hospital Group.

Nongnuch Sukpool. (2012). Creation of innovative fabrics for raising the body temperature of patients after surgery in the recovery room.(Master's Thesis in Nursing), Major in Advanced Adult Nursing Christian University. (in Thai)

Pranee Liang Hermit. (2011). Risk factors for hypothermia in surgical patients under general anesthesia.Ventilation tube in Lamphun Hospital. Lanna Public Health Journal, 7(3): 304-310. (in Thai)

Prok Laosuwan. (2020). Anesthesiology Crisis First Edition, Bangkok Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Chulalongkorn University. (in Thai)

Siriwan Jirasiritham. (2016). Basic science textbook. Ramathibodi Anesthesiology 1st print Bangkok Ideas Instant Printing (in Thai)

Weerawat Tangtham. (2017). Study on the effectiveness of using PVC blankets together with hot Air dryer for Prevention of hypothermia in adult patients undergoing spinal surgery and ceived an anesthetic throughout the body. Lerdsin Hospital (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-22