การจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

ผู้แต่ง

  • กฤติยา ชาสุวรรณ -
  • จีราพร ทองดี
  • เนตรนภา พันเล็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี, คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • วัลลภา ดิษสระ

คำสำคัญ:

การจัดการตนเอง, ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

บทคัดย่อ

โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก และเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ การจัดการตนเองอย่างเหมาะสมสามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคดังกล่าวได้ ซึ่งสถานการณ์ของจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผลให้พฤติกรรม และแบบแผนการดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป นำไปสู่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงในทุกประเทศทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะมากกว่าเดิมในทุก ๆ ปี โดยเห็นได้จากอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจากข้อมูลรายงานสถิติทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงผู้สูงอายุที่มักพบการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าวัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเสื่อมสภาพ และขาดความยืดหยุ่นของหลอดเลือดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการชราภาพ (Aging Process)

การจัดการตนเอง หมายถึง การกระทำหรือการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับโรคเรื้อรังด้วยการจัดการควบคุมโรค ผู้ป่วยและบุคลากรทางด้านสุขภาพจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และผู้ป่วยควรต้องมีการจัดการตนเองที่ดีตลอดชีวิต ประกอบด้วย 1. การจัดการด้านการรักษา ได้แก่ การออกกำลังกาย การรับประทานยา การเลือกบริโภคอาหาร และการมาตรวจตามนัด 2. การจัดการด้านบทบาท ได้แก่ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและคงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม และ  3. การจัดการด้านอารมณ์ ได้แก่ การจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล และความไม่แน่นอนทางอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเจ็บป่วย การจัดการตนเองที่มีความเหมาะสมสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการ นำไปสู่ความสำเร็จของการควบคุมโรค และความรุนแรงของโรคเรื้อรัง ซึ่งมีเพียงผู้ป่วยเท่านั้นที่สามารถรับผิดชอบต่อการดูแลชีวิตประจำวันของการเจ็บป่วย และฝึกทักษะที่จำเป็นในการรับผิดชอบต่อชีวิตประจำวันของตนเองตลอดระยะเวลาที่เจ็บป่วย หรือ ตลอดชีวิต หากผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตประจำวันที่ส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดี สามารถจัดการตนเองเพื่อชะลอความรุนแรงของโรค ภาวะแทรกซ้อนของโรค และสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะหลักในการจัดการตนเอง 6 ทักษะ คือ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การแสวงหาและการใช้แหล่งประโยชน์ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางด้านสุขภาพ การวางแผนการปฏิบัติ และการปรับทักษะความรู้สำหรับการจัดการตนเองให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการตนเองครบทั้ง 3 ด้าน

จะเห็นได้ว่า บุคลากรทางด้านสุขภาพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรวางแผนส่งเสริม และให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสมในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอันเป็นผลต่อการเกิดสุขภาวะที่ดี นำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aekplakorn, W. (2016). Thai national health examination survey V study group. Nonthaburi: Aksorn Graphic and Design. (in Thai)

Aekplakorn, W. (2021). Thai national health examination survey VI study group. Nonthaburi: Aksorn Graphic and Design. (in Thai)

Alvarez, R., Torres, J., Artola, G., Epelde, G., Arranz, S., & Marrugat, G. (2020). OBINTER: A holistic approach to catalyse the self-

management of chronic obesity. Sensors, 20(18), 1-27.

Browder, D. M., & Shapiro, E. S. (1985). Applications of self-management to individuals with severe handicaps: A review. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 10(4), 200-208.

Challa, H. J., Tadi, P., & Uppaluri, K. R. (2020). DASH diet (dietary approaches to stop hypertension). North Carolina: StatPearls.

Clark, N. M., Becker, M. H., Janz, N. K., Lorig, K., Rakowski, W., & Anderson, L. (1991). Self-management of chronic disease by older adults: A review and questions for research. Journal of Aging and Health, 3(1), 3-27.

Creer, L. T. (2000). Self-management of chronic illness. Handbook of self-regulation. California: Academic Press.

Delavar, F., Pashaeypoor, S., & Negarandeh, R. (2020). The effects of self-management education tailored to health literacy on medication adherence and blood pressure control among elderly people with primary hypertension: A randomized controlled trial. Patient Education and Counseling, 103(2), 336-342.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2020). Quantity and Rate of inpatients 2016 - 2018 (hypertension, diabetes mellitus, coronary artery disease, stroke, and COPD). Retrieved from http://www.thaincd.com/2016/news/hot-news-detail.php?id=13507&gid=18 (in Thai)

Ferri, C., Ferri, L., & Desideri, G. (2017). Management of hypertension in the elderly and frail elderly. High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention, 24(1), 1-11.

Flack, J. M., & Adekola, B. (2020). Blood pressure and the new ACC/AHA hypertension guidelines. Trends in Cardiovascular Medicine, 30(3), 160-164.

Fujie, S., Hasegawa, N., Sanada, K., Hamaoka, T., Maeda, S., …, & Iemitsu, M. (2020). Increased serum salusin-α by aerobic exercise training correlates with improvements in arterial stiffness in middle-aged and older adults. Aging, 12(2), 1201-1212.

Hussien, M., Muhye, A., Abebe, F., & Ambaw, F. (2021). The role of health care quality in hypertension self-management: A qualitative study of the experience of patients in a public hospital, north-west Ethiopia. Integrated Blood Pressure Control, 14, 55-68.

James, P. A., Oparil. S., Carter, B. L., Cusham, W. C., Dennison-Himmelfarb, C., …, & Ortiz, E. (2014). 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). The Journal of the American Medical Association, 311(5), 507-520.

Khantamoon, R., & Daenseekaew, S. (2017). Self-management among people with uncontrolled hypertension. Journal of Nursing and Health Care, 32(2), 89-97. (in Thai)

Liu, J., Rozelle, S., Xu, Q., Yu, N., & Zhou, T. (2019). Social engagement and elderly health in China: evidence from the China health and retirement longitudinal survey. International Journal of Environment Research and Public Health, 16(2), 1-16.

Lorig, K. R., & Holman, H. R. (2003). Self-management education: History, definition, outcome, and mechanisms. The Society of Behavioral Medicine, 26(1), 1-7.

Mora, J. C., Przkora, R., & Cruz-Almeida, Y. (2018). Knee osteoarthritis: pathophysiology and current treatment modalities. Journal of Pain Research, 11, 2189-2196.

Musini, V. M., Tejani, A. M., Bassett, K., Puil, L., & Wright, J. M. (2019). Pharmacotherapy for hypertension in adults 60 years or older. Cochrane Database of Systematic Reviews, 6(6), 1-99.

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. (2018). Public health statistics 2017. Retrieved from https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/statistics60.pdf (in Thai)

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. (2019). Public Health Statistics 2018. Retrieved from https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/statistic%2061.pdf (in Thai)

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. (2020). Public health statistics 2019. Retrieved from https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/statistic62.pdf (in Thai)

Ostchega, Y., Fryar, C. D., Nwankwo, T., & Nguyen, D. T. (2020). Hypertension prevalence among adults aged 18 and over: United States, 2017 - 2018. NCHS Data Brief, 364, 1-8.

Thai Hypertension Society. (2019). 2019 Thai guidelines on the treatment of hypertension. (1st ed.). Chiang Mai: Trick Think. (in Thai)

Ugwu, D. I., Onyedibe, M. C., & Chukwuorji, J. C. (2020). Anxiety sensitivity and psychological distress among hypertensive patients: the mediating role of experiential avoidance. Psychology, Health and Medicine, 26(6), 701-710.

Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., Khan, N. A., Poulter, N. R., …, & Schutte, A. E. (2020).

international society of hypertension global hypertension practice guidelines. Hypertension, 75, 1334-1357.

Villafuerte, F. U., Canaves, J. L., Montalvo, P. L., Sancho, M. M., Oliver, B. O., …, & Carratala, F. R. (2020). Effectiveness of a multifactorial intervention, consisting of self-management of antihypertensive medication, self-measurement of blood pressure, hypocaloric and low sodium diet, and physical exercise, in patients with uncontrolled hypertension taking 2 or more antihypertensive drugs: The MEDICHY study. Medicine, 99(17), 1-7.

Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., …, & Wright, J. T. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American college of cardiology/American heart association task force on clinical practice guidelines. Hypertension, 71(6), 1269-1324.

Xie, Z., Liu, K., Or, C., Chen, J., Yan, M., & Wang, H. (2020). An examination of the socio-demographic correlates of patient adherence to self-management behaviors and the mediating roles of health attitudes and self-efficacy among patients with coexisting type 2 diabetes and hypertension. BMC Public Health, 20, 1-13.

Zhang, X., Qiu, C., Zheng, Y., Zang, X., & Zhao, Y. (2020). Self-management among elderly patients with hypertension and its association with individual and social environmental factors in China. Journal of Cardiovascular Nursing, 35(1), 45-53.

Zhou, B., Bentham, J., Cesare, M., Bixby, H., Danaei, G., …, & Cisneros, J. Z. (2017). Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: A pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19.1 million participants. The Lancet, 389(10064), 37-55.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-22