ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเลือดออกในสมองของผู้บาดเจ็บสมองเล็กน้อย ที่มารับบริการในโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง

ผู้แต่ง

  • เอื้อมพร ราชภูติ โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

คำสำคัญ:

ความชุก, บาดเจ็บสมองเล็กน้อย, ภาวะเลือดออกในสมอง

บทคัดย่อ

ผู้บาดเจ็บสมองเล็กน้อยพบเป็นจำนวนมากที่สุดในจำนวนผู้ป่วยบาดเจ็บสมองทั้งหมด ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเลือดออกในสมองของผู้บาดเจ็บสมองเล็กน้อย สามารถนำมาใช้ในการวางแผนการดูแลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์โดยการศึกษาย้อนหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเลือดออกในสมองของผู้บาดเจ็บสมองเล็กน้อยในโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยในและหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลระนอง ภายใน 24 ชั่วโมง ในปี พ.ศ.2564 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) ผู้วิจัยสร้างแบบบันทึกปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเลือดออกในสมองของผู้บาดเจ็บสมองเล็กน้อย จากการทบทวนวรรณกรรม แล้วไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .6-1.0 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคร์สแควร์ และ Fisher’s Exact Test

ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของภาวะเลือดออกในสมองของผู้บาดเจ็บสมองเล็กน้อยที่ได้รับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง เท่ากับร้อยละ 28.7 ส่วนใหญ่มีก้อนเลือดใต้ดูราแบบเฉียบพลัน ร้อยละ 59.6 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเลือดออกในสมอง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ (χ2(1,n= 181) = 6.605, p < .01) และอาการเมาสุรา (χ2(1,n= 181) = 20.263, p < .00) ) ปัจจัยด้านกลไกการบาดเจ็บคือ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์  (χ2(1,n= 181) =18.656, p < .00) ) ปัจจัยด้านอาการแสดงทางคลินิกที่ผิดปกติ คือ อาการคลื่นไส้ (χ2(1,n= 181) = 5.041, p < .025) อาการอาเจียน (χ2(1,n= 181) = 11.422, p < .001) ) อาการปวดศีรษะ (χ2(1,n= 181) = 4.523, p < .05) ) การจำเหตุการณ์ไม่ได้ก่อนเกิดเหตุ (χ2(1,n= 181) = 5.082, p < .05) ) และการสลบหรือหมดสติชั่วคราว (χ2(1,n= 181) = 15.506, p < .001) ) และปัจจัยด้านความผิดปกติจากการตรวจร่างกาย คือ การบาดเจ็บที่ฐานกะโหลกศีรษะ (χ2(1,n= 181) = 6.846, p < .01) และการแตกของกะโหลกศีรษะ (χ2(1,n= 181) = 5.191, p < .05)

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้มงวดในมาตรการการควบคุมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การจำกัดความเร็วของการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนและมาตรการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ โรงพยาบาลควรนำปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะเลือดออกในสมอง มาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการคัดกรองความเสี่ยงและให้การดูแลอย่างเหมาะสม ลดการเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Accident Information Center THAI RSC. (2021). Accident Information Center. To promote roadsafety culture.Retrieved October 20, 2022 from http://www.thairsc.com.

Bubpha, L., & Jinpiccha M. (2015). Predicting Factors for Surveillance Level and Prevention of Intracranial Hemorrhage in Patients with Mild Head Injury.Thammasat University Hospital Science and Technology Journal, 23(6), 1023-1032. (in Thai)

Chaiyaporn, Y. (2017). Clinical scoring of intracranial hemorrhage in mild traumatic brain injury (Ph.D. thesis). Thammasat University, Bangkok. Retired October 22,2022 from http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:141641

Chulaneurosurgery, (2008). Head Injury. Retrieved November 14, 2022, from http://www.chulaneurosurgery.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=22&Itemid=5

De Boussard, C. N., Bellocco, R., Geijerstam, J. L., Borg, J. & Adami, J. (2006). Delayed intracranial complication after concussion. The Journal of Trauma 61-(3), 557-581.

Flaada, J. T., Leibson, C. L., Mandrekar. J. N., Diehl. N., Perkins. P. K., Browm. A. W., & et al. (2007). Relative risk of mortality after traumatic injury: A population-base study of the role of age and injury severity. Journal of Neurotrauma, 24, 435-445.

Intira, T., Ketsarin, U., Prangthip, C., & Banphot, S. (2010). The relationship between post-brain-treated syndrome Affected by the functioning situation in a minor head injury. Journal of the Nursing Council, 25(2): 39-52. (in Thai)

Jindaporn, R. (2017). The role of brain computed tomography in predicting treatment outcomes for patients with minor head injuries. Ranong Hospital Ranong Province. Southern Public Health Journal, (31), 57-63. (in Thai)

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Medical Statistics, Ranong Hospital. (2021). Statistics of all types of head injury patients treated at Ranong Hospital. Ranong Hospital.

Nakornchai P., & Teeradet, S. (2019). Clinical practice guidelines for brain injury.(1st edition). Bangkok: Prosperous Plus Company Limited. (in Thai)

Panitanad, L. (2017). Effects of a continuous care program on self-efficacy perception of caregivers and post-traumatic syndrome of those with minor head injuries. (Master of Nursing Thesis). Thammasat University, Bangkok. (in Thai)

Taşdemiroğlu, E. & Patchell, R. A. (2002). Classification and Management of Skull Base Fractures. Neurosurgery Quarterly, 12(1), 42–62.

Pongsakorn C. (2021). Factors associated with intracranial hemorrhage in patients with mild head injury medium risk King Narai Maharaj Hospital . Singburi Hospital Journal, 30(2), 1-13. (in Thai)

Prompeang, S. (2018). Prevalence and Factors Affecting Cerebral Disorders in Persons with Mild Brain Injury. receiving services in the emergency room Bang Lamung Hospital Journal of the Center for Clinical Medicine Education Phrapokklao Hospital, 35(4): 363-371. (in Thai)

Ranong Provincial Disaster Prevention and Mitigation Office. (2022). Summary of road Accident statistics in Ranong province, year 2018-2022. Retrieved December 1, 2022 from https://www.ranong.go.th/reportranong/download2/QR/disaster-11-65.pdf

Sumalee, P., Sudsiri H., & Janenet, P. (2018). Headache and dizziness. symptom management and quality of life of patients with mild head injury. Songkhla Nakarin Journal of Nursing, 38(3), 65-78. (in Thai)

Surat, K., & Chatkanek, P. (2015). Prevalence and factors affecting intracranial hemorrhage among minor brain injury patients. receiving services in the emergency room Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. The National and International Graduate Research Conference 2016. Graduate School, Khon Kaen University, Thailand and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Retrieved October 11, 2022 from https://gsbooks.gs.kku.ac.th/59/ingrc2016/pdf/MMO9.pdf.

Surakran, Y., (2018). Document published in the Working Group on Medical Practice Guidelines for Head Injury. Prasat Neurological Institute, Bangkok. (in Thai)

Warit, G. (2017). Factors related to computed tomography of the brain in mild brain injury Krabi Hospital Krabi Medical Journal. 2(1), 1-13. (in Thai)

Wasan, L., & Pimkan, L. (2019). A study of factors associated with intracranial hemorrhage In patients with moderate-risk mild head injury at Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital. TUH Journal online, 4(3), 1-10. Retrieved October 15, 2022 from https://C:/Users/HP/Downloads/tuhjournal

Worldatlas. (2019). Countries With The Most Car Accidents. Retrieved September 15, 2022 from: https://www.worldatlas.com/articles/the-countries-with-the-most-car-accidents.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-27