การพัฒนาเจลประคบเย็นจากยางมะกอกป่าเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเจลประคบเย็นลดปวด ทางการพยาบาล

ผู้แต่ง

  • สิรภพ ช่างเพียร คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • ธนัยรัตน์ ชัยศิริภูวดล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • วรวรรณ สุภาตา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • คนึงนิจ เพรชรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คำสำคัญ:

เจลประคบเย็น, ยางมะกอกป่า, การลดปวด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ        การพัฒนาเจลประคบเย็นจากยางมะกอกป่าเพื่อลดปวด และประเมินประสิทธิผลของเจลประคบเย็น รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมเจลประคบเย็น การดำเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัญหา ผู้ให้ข้อมูล คือพยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยและอาจารย์พยาบาล รวมทั้งหมด 10 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 2) การพัฒนานวัตกรรมเจลประคบเย็นจากยางมะกอกป่าโดยผู้วิจัยและผ่านผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ 3) ประเมินประสิทธิผลของเจลประคบเย็นจากยางมะกอกป่า และความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพจำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยนวัตกรรมเจลประคบเย็นจากยางมะกอกป่า แบบประเมินความปวด แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานนวัตกรรม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Wilcoxon Sign Rank Test

ผลการศึกษาพบว่า 1) เจลประคบเย็นในทางการค้ามีราคาสูงและมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เจลประคบเย็นบางชนิดมีประสิทธิผลในการถ่ายโอนอุณหภูมิต่ำมีผลต่อการลดปวด และมักเกิดผลึกน้ำเมื่อแช่เย็นจนแข็งตัว และเกิดการเสียสภาพในระหว่างการเก็บรักษา รวมทั้งมีขนาดสำหรับการใช้งานจำกัด ไม่มีขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย 2) นวัตกรรมเจลประคบเย็นจากยางมะกอกป่าที่พัฒนาขึ้นมีหลายขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน 3) การเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้เจลประคบเย็นจากยางมะกอกป่าสามารถลดอาการปวดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) และกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.54, SD = .31)

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางสุขภาพสามารถใช้นวัตกรรมเจลประคบเย็นจากยางมะกอกป่ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการความปวดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bleakley, C., Donough, S., Gardner, E., Baxter, G., Hopkins, J., & Davison, G. (2012). Cold-water Immersion (cryotherapy) for Preventing and Treating Muscle Soreness Exercise. Cochrane Database of Systematic Review. Retrieved Oct 12, 2022, from https://doi.org/10.1002/14651858.CD008262.pub2

Bora, N. S., Kakoti, B. B., Gogoi, B., & Goswami, A. K. (2014). Ethno-medicinal claims, phytochemistry and pharmacology of Spondias pinnata: A review. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 5(4), 11-38.

Canadian center for occupational health and Safety. (2014). Work-related Musculoskeletal disorders (WMSDs). Retrieved Oct 5, 2022, from http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/rmirsi.html.

Cao, Q., Peng, B., Wang, L., Huang, Y., Jia, D., Jiang, H., Lv, Y., & Huang, D. (2021). Expert Consensus on The Diagnosis and Treatment of Myofascial Pain Syndrome. World journal of clinical cases, 9(9), 2077–2089.

Chaimanee, A., & Ekburanawat, W. (2020). Occupational toxicology (5th ed.). Chonburi: Summacheeva Foundation. (in Thai)

Chaiyalert, P., NetIamPhum, T., & Chuenphapai, A. (2023). Innovative self-made cold compress gel for reducing pain and swelling. Retrieved Mar 5, 2023, from https://kpsoffice.kps.ku.ac.th/doc/km/km_nurse.pdf

Charoenbhakdi, J., & Homla, W. (2021). An innovative “ Wonder Cold Pad for pain relief ” in patients with orthopedic surgery. Thai Journal of Nursing, 70(3), 20-28. (in Thai)

Churit, K. (2022). Innovation “Perineal cold jel for comfort care” Retrieved Mar 5, 2023, from https://www.hospital.tu.ac.th/ndtuh/upload/addsome/files/2022032415094916.pdf

Crabtree, B.F., & Miller, W.L. (1992). Doing Qualitative Research. London: SAGE.

Eamchunprathip, S., Sae-Sia, W., & Khupantavee, N. (2012). Application of cold-press massage to exercise programs and Its effects on patients’ recovery from total knee replacement surgery. Thai Journal of Nursing Council, 27(1), 77-90. (in Thai)

Jaikawin, P. (2009). Design and synthesis of blended hydrogels sheets for biomedical use as wound dressings. Unpublished master’s thesis, Chiangmai university, Chiangmai. (in Thai)

Jaiphakdee, k. (2016). The effect of postoperative pain management program by using aromatherapy and music therapy in postoperative patients with open reduction internal fixation of leg. Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital, 12(2), 54-68. (in Thai)

Konno, K. (2011). Plant latex and Other Exudates as Plant Defense Systems: Roles of Various Defense Chemicals and Proteins Contained Therein. Phytochemistry, 72(13), 1510-1530.

Laksemi, D. (2019). Biological Activity of Spondias pinnata: A Review. Indonesia Journal of Biomedical Science, 13(2), 88-93.

Markman, D., Gewandter, S., & Frazer, E. (2020). Comparison of a Pain Tolerability Question With the Numeric Rating Scale for Assessment of Self-reported Chronic Pain. JAMA Network Open. 3(4). doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3155

Melzack, R., & Katz, J. (2004). The Gate Control Theory: Reaching for the brain. In T. Hadjistavropoulos & K. D. Craig (Eds.). Pain: Psychological perspectives (pp. 13-34). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Ministry of Public Health. (2018). Report on the situation of diseases and health hazards from occupations and the environment. Division of Occupational and Environmental Diseases. Retrieved Dec 28, 2022, from http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/situation2/2561/2561_01_envocc_situation.pdf

Mishra, S., & Sarkar, K. (2021). Work-related Musculoskeletal Disorders and Associated Risk Factors Among Urban Metropolitan Hairdressers in India. Journal of occupational health, 63(1), 1-9.

Nurcan, C., & Karadag, M. (2015). Superficial Heat and Cold Applications in The Treatment of Knee Osteoarthritis. Retrieved Oct 5, 2022, from http://dx.doi.org/10.5772/60534

Pimban, Y., Suttiart, O., & Wangkunprom, K. (2021). Effects of pain management with cold compress in patients after leg bone fixation surgery in orthopedic wards. Academic Journal of Mahasarakham Provincial Public Health Office, 5(10), 44-54. (in Thai)

Saeedi, Z., Ghorbani, N., Shojaeddin, A., & Sarafraz, M. (2022). The Experience of Pain Among Patients Who Suffer from Chronic Pain: The Role of Suppression and Mindfulness in The Pain Sensitivity and The Autonomic Nervous System Activity. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-022-02849-x

Sameh, S., Al-Sayed, E., Labib, R. M., & Singab, A. N. (2018). Genus Spondias: A phytochemical and pharmacological review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2018. 1-13.

Sonkodi, B., Kopa, Z., & Nyirady, P. (2021). Post Orgasmic Illness Syndrome (POIS) and Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS): Do They Have Anything in Common?. Multidisciplinary Digital Publishing Institute journal. 10(8). https://doi.org/10.3390/cells10081867

Soontornchai, S. (2015). Hazard communication with GHS. Journal of Safety and Health, 8(30), 39–44. (in Thai)

Srisatidnarskul, B., (2020). Effect size, power analysis, optimal sample size calculation using G*power software. Bangkok : Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Thai Association for The Study of Pain. (2019). Clinical Guidance for Acute Postoperative Pain Management (2nded.). Bangkok: Tana press. (in Thai)

Theerasopon, P. (2016). The innovation of invented gel pad for use in health promotion and nursing therapeutic. Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(2), 65-77.

Trisenee, S., & Thongkam, H. (2018). Innovation “magic gel” Retrieved Mar 5, 2023, from http://kantang-hospital.go.th/wp-content/uploads/2018/03/Inno_2.pdf

Utaisang, A., Kaewpolngam, P., Sanlad, S., Singthong, S., Jangsanam. K., Prompap, K. & et al. (2020). The effect of cold herbal gel pack compress to release post traumatic headache of patients with mild traumatic brain Injury. Srinagarind Medical Journal, 35(2), 217-223. (in Thai)

Waters L., & Raisler, J. (2003). Ice Massage for The Reduction of labor Pain. Journal of Midwifery and Women Health, 48: 317-321.

Yong, R. J., Mullins, P. M., & Bhattacharyya, N. (2022). Prevalence of Chronic Pain Among Adults in The United States. Pain journal, 163(2).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-06