ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • โศรตรีย์ แพน้อย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • อติญาณ์ ศรเกษตริน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

ทักษะการเรียนรู้, ศตวรรษที่ 21, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  2) ศึกษาระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลฯ และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 129 คน โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ 3) แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า 

1) นักศึกษาพยาบาลรับรู้ว่าปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุน มีอิทธิพลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 4.27 และ4.22   ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ได้แก่ 1) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 3) ทักษะด้านจริยธรรม 4) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม 5) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 6) ทักษะด้านภาวะผู้นำ 7) ทักษะด้านภาษาไทย 8) ทักษะด้านการคำนวณ 9) ทักษะด้านการใช้ชีวิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก     

   2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก และสามารถร่วมกันพยากรณ์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาได้ ร้อยละ 53.88 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000                                                                             

จากผลการวิจัย สามารถนำไปออกแบบการจัดการเรียนการสอน ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ให้ครอบคลุมทักษะทุกด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ampat, C., Thamuang, J., Netkrajang, C., Phisaipan, P., SuwanRattana, K., & Chonlatarnkampanat, W. (2018). Factors related to perceptions of learning skills in the 21st century among nursing students. Phrapokklao College of Nursing, Chanthaburi. Journal of Phrapokklao College of Nursing, Chanthaburi, 29(2), 36-46. (in Thai)

Chantra, R., & Sarakshetrin, A. (2017). Learning Skills in 21stCentury of Nursing Students at BoromarajonaniCollege of Nursing, Suratthani. The Southern College NetworkJournalof Nursing and Public Health, 4(1), 180-190. (in Thai)

Chaikongkiat, P., Niha, S., & Chantarasiripoo, B. (2019). Learning management Teaching nursing to develop learning skills in the century 21. Journal of Nursing Royal Thai Army, 20(3), 18-25. (in Thai)

Damsangsawa, N., Rattanapong, P., & Chiaprasert, S. (2019). Experimentalism and the Improvement of Nursing Education in the 21stCentury. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(3), 175-187. (in Thai)

English skills test report. (2020). English test report. Boromarajonani College of Nursing, Surat Thani

Junwin, B., Witwattananggoon, A., Junyaem, U., & Chiaprasert, S. (2022). 21stCentury Learning Skills of Nursing Students at the Boromarajonani College of NursingNakhon Si Thammarat, Praboromarajchanok Institute. Thai Journal of Public Health and Health Sciences, 5(1), 119-133. (in Thai)

Onsri, P. (2015). Teacher's Role in Learning Skills in the 21st Century. Nursing Journal. Salvation Army, 16(3), 8-13. (in Thai)

Panich, V. (2012). Way of Learning for Students in the 21st Century. Bangkok: Sodsri-Saritwong Foundation.

Panich, V. (2015). Learning Styles for Student in the 21stCentury. Journal of Learning Innovations Walailuck University, 1(2), 3-14. (in Thai)

Pengpis, P. (2018). Factors Affecting Learner Skills in the 21st Century of Undergraduate Students. Bachelor's Degree Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus Master of Education thesis, Silpakorn University.

Porncharoen, R., Pongput, N., & Wichiranon, S. (2017). First-Year Students’ Satisfaction Towards Activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 11(2), 130-141.

Rongmuang, D. (2019). Learning Atmosphere, Satisfaction with Learning Management in 21st Century and Academic Achievement among bachelor’s in nursing science students. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(1), 167-177. (in Thai)

Saraketrin, A., Songwattanayut, P., & Panawatattaphisut, S. (2019). Learning management Teaching nursing to develop learning skills in the century 21. Journal of Nursing Royal Thai Army, 20(3), 18-25. (in Thai)

Saraketrin, A., Rongmuang, D., & Chantra, R. (2019). Nursing education in the 21st Century: Competencies and roles of nursing instructors. JRTAN, 20(1), 12-20. (in Thai)

Saraketrin, A., Puttapitukpol, S., & Sriyasak, A. (2020). The Components of 21st Century Learning Skills among Nursing Students of Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health. Journal of nursing and education, 13(2), 29-46. (in Thai)

Turner, K., Leungratanamart, L., Niranrat,S., Jarnarerux, J., Wattanakull,B., & Reunreang, T. (2015). Twenty First Century Skills of Nursing Students of Boromarajonani College of Nursing, Chonburi. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 25(2), 178-193. (in Thai)

Thanormchayathawat, B., Ratchathawan, R., & Wiriyasirikul, N. (2019). Factors Influencing the Development of 21st Century Learning Skills among Nursing Students in Nakhon Si Thammarat. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(Special edition). 91-105. (in Thai)

Wankong, A. (2016). English Teaching in the 21st Century. Journal of Yanasangvorn Research, 7(2), 303-314. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-20