ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

ผู้แต่ง

  • เพ็ญพิมล เปียงแก้ว นักศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • วรางคณา จันทร์คง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • เอกพล กาละดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

โปรแกรมการมีส่วนร่วม, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยติดเตียงก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 2) ประเมินความพึงพอใจของครอบครัวและ อสม. ในการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผู้ป่วยติดเตียงที่มีคะแนนดัชนีบาร์เทลเอดีเอล 0-4 คะแนน อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 คน 2) ผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกในครอบครัวให้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 15 คนและ 3) อสม. ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 15 คน คัดเลือกโดยวิธีการให้ผู้ดูแลสมัครเข้าร่วมโครงการครบตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 3 กลุ่ม  โดยมีการยินยอมเข้าร่วมโครงการ ประเมินความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา .6-1 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคเท่ากับ  .8 กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรมจำนวน 5 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบประเมินภาวะแทรกซ้อน แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          พบว่า หลังได้รับโปรแกรม ไม่มีผู้ป่วยติดเตียงเกิดภาวะแทรกซ้อนด้านแผลกดทับ กล้ามเนื้อลีบ การติดเชื้อทางเดินหายใจและการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในสัปดาห์ที่ 3 ในสัปดาห์ที่ 5 พบเกิดภาวะแทรกซ้อนด้านข้อติด จำนวน 2 ราย และ ความพึงพอใจของครอบครัวความพึงพอใจโดยรวมทั้ง     4 ด้าน อยู่ในระดับสูง (Mean = 4.36, SD.= .55) ความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูง (Mean = 4.40, SD.= .42)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aysun BEKDEMİR and Nesrin İLHAN. (2019). Predictors of Caregiver Burden in Caregivers of Bedridden Patients. The Journal of Nursing Research. 27(3), 1-9.

Butimal, P., Isaramalai, S., Thaniwattananon, P., (2018). Development of Nursing Practice Guideline for Preventing Complications in Bed-Bound Elders at Home. Songklanagarind Journal of Nursing, 38(3), 79-91. (in Thai)

Chantra, C., (2017). Problems and Requirements of Primary Caregivers in Involving Nutrition and Bed sore Prevention of Bedridden Elderlies. Princess of Naradhiwas University Journal. 8(3), 41-50. (in Thai)

Clavet Heidi,Paual C Hebert,Dean Fergusson, Steve Doucette and Guy Trudel. (2008). Joint contracture following prolonged stay in the intensive care unit. Canadian Medical Association Journal, 178(6), 691–697.

Department Of Health Service Support. (2017). Handbook of Long Term Care for Caregiver. Bangkok: Agricultural Cooperative Assembly Printing House of Thailand Co., Ltd.

Honboonherm, P,. (2010). Orem's Theory of Nursing : Concepts and applications in obstetrics nurse. ( 2th). Maha Sarakham. Apichat Printing Ltd., Part.

Jarujit, S., Aramsin, R., Prachanno., W., (2019). Home Visit Model for Bedridden Patients Based on the Problems and Needs of Caregivers. JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE. 30(1), 54-68. (in Thai)

Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital Network Database, 2021.

Mahoney FJ andBarthel DW. Functional evaluation: The Barthel Index. Md Med J 1965;14: 61-65.

Nakkul, N, (2018). The Development of a Care Model for Home-bound and Bed-bound Chronically ill Patients in Suratthani Municipality . Nursing Journal of the Ministry of Public Health 28(3), 36-49. (in Thai)

Orem, D. E. (2001). Nursing concepts of practice. 6th ed. St. Louis, Missouri: Mosby.

Bains, P., Minhas, AS., (2011). Profile of Home-based Caregivers of Bedridden Patients in North India. Indian J Community Med. Apr-Jun; 36(2): 114–119.

Seesaed, P., Piyasiriphan, N., and Siri, T, (2023). The Effectsof Discharge Planning Program for Ischemic Stroke Patients at Male Medical Ward in Somdej Phrachao Taksin Maharat Hospital. Journal of health science Tak province. 1(2), 1-17. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-10