ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

ผู้แต่ง

  • ชุติมา เทียนชัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • นภาภรณ์ เกตุทอง วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ชณุตพร สมใจ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด, การรับรู้ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด, หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทำนายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ที่มาฝากครรภ์   ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลชะอำ  และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 120 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์ Power analysis สำหรับสถิติสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ สุ่มตัวอย่าง    อย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้ภาวะเจ็บครรภ์คลอด  ก่อนกำหนด และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์  แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .84 และ .82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

            ผลการศึกษา พบว่า  หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอยู่ในระดับดี  (Mean= 2.57, SD= 1.02) อายุครรภ์  การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด,  การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด และการรับรู้แรงจูงใจด้านสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดของกลุ่มตัวอย่าง ได้ร้อยละ 30.7 (R2= .307) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

            จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าบุคลากรสุขภาพควรส่งเสริมการรับรู้ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  โดยเน้นการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน    การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bausuang, C., editor. (2013). Nursing care for PPROM and preterm labor. Chiangmai: Krongchang. (in Thai).

Becker, M.K. (1990). Theoretical Models of Adherence and Strategies for Improving Adherence In Shumake, S.A., Schron, E.B., & Ockene, J.K. (Eds.), The Handbook of Health Behavior Change. New York: Springer.

Bureau of Reproductive Health. (2018). Annual Report 2018, Bureau of Reproductive Health. Nonthaburi. (In Thai).

Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom, S.L., Spong, C.Y., Dashe, J.S., Hoffman, B.L., & Casey, B.M. (2018). Williams obstetrics. 25th ed. New York: MC Graw-Hill.

Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. (2009). Statistical power analysis using G*Power 3.1: Test for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods, 41(4), 1149- 60.

Jaru, A., Chatchawet, W., & Kritcharoen, S. (2019). Factors Predicting Self-Care Behaviors Among Pregnant Women with Successful Inhibition of Preterm LaborSongklanagarind Journal of Nursing, 39(1), 79-92. (In Thai)

Kongngern P. (2016). Nursing care in obstetrics complications. Bangkok: Thammasat Printing. (In Thai)

Kontha, J. (2018). The Perception of Pregnant Women on Preterm Labor and Behaviors for Prevention of Preterm Labor. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin, (8(1), 1–12. Retrieved from https://he01.tcithaijo.org/index.php/bcnsurin/article/view/166908. (In Thai)

Ministry of Public Health. (2018). Twenty-Year National Strategic Plan for Public Health (2017-2036) First Revision 2018, from http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER023/GENERAL/DATA0000/00000077.PDF (In Thai)

Murad M, Arbab M, Khan MB, Abdullah S, Ali M, Tareen S and Muhammad Khan W. (2017). Study of factors affecting and causing preterm birth. Journal of Entomology and Zoology Studies, 5(2): 406-409.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2016). The Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021), Retrieved November 16, 2020, from https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20201012120836.pdf (In Thai)

Pender, N.J. (1987). Health promotion in nursing practice. (2nd ed.). Connecticut: Appleton & Lange.

Phetchaburi Provincial Public Health Office. (2021). Annual Report 2021, Phetchaburi. (In Thai).

Phetcharak, K., Intharueang, U., & Chitjumnong, F. (2019). The Relationship between Perception of Preterm Labour and Prevention Behavior among Women of Post Partum Medical Journal of Srisaket Surin Burerum Hospitals , 34(1), 87-100. (In Thai)

Rosenstock, I.M., Strecher, V.J. & Becker, M.H. (1988). Social learning theory and the health belief model. Health Education & Behavior, 15(2). 175-183.

Srisuk, R. (2016). Factors influencing initiation of antenatal care within the first 12 week of pregnancy among pregnant women visiting antenatal clinics in phanutinkom district, Chonburi province. [thesis]. [Chonburi]; Burapha University.

Singsiricharoenku S. (2012). The relationship between perceived preterm labor and preterm labor prevention of pregnant adolescents. [thesis]. [Khon kaen]; Khon Kean University.

Thato, R. (2018). Nursing Research: Concepts to Application.(3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Thumcharoen, W., Chalernngam, N., Chotedelok, Y. (2018). Factors predicting preterm labor of teenage pregnant women at Prapokklaol Chanthaburi hospital. Srinakharinwirot Research and Development. Journal of Humanities and Social Sciences, 10(19), 188 - 200. (in Thai).

Wanapirak C, Thongsong T. (2021). Preterm labor and Delivery. In: Thongsong T, editor. Obstetrics. 6 th ed. Bangkok: Laksmirong. (In Thai)

World Health Organization. (2006). The second decades: Improving adolescent health and development. [online]. Retrieved from http://www.WHO.org

Yatrongjit, N. (2019). Predicting factors associated with preterm birth after receiving stopping preterm labor treatment. Journal of Nakornping Hospital, 10(1), 25 - 34. (in Thai).

Yusamran, C., Kongjira, A., Sirisomboon, R., Phimon, K., & Chalernchockcharoenkit, A. (2007). Social Support Knowledge and Self-care Ability among Pregnant Women with Premature Labour Pain. Thai Journal of Nursing Council, 22(1), 60 - 71. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30