ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองผ่านการสนทนากลุ่มไลน์ต่อความสามารถการทำงานของสมองในผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อนโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • จรรเพ็ญ ภัทรเดช โรงพยาบาลสงขลา

คำสำคัญ:

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง , การทำงานของสมอง , กลุ่มไลน์ , ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองผ่านการสนทนากลุ่มไลน์ต่อความสามารถในการทำงานของสมองของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุกลุ่ม New Normal ของชมรมผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อนโรงพยาบาลสงขลาจำนวน 21คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย  แบบวัดคุณลักษณะส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุเพื่อชะลอและป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อม และแบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภาษาไทย การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองผ่านกลุ่มไลน์ ประกอบด้วย การเล่าเรื่องขำขัน การให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมฝึกสมองด้วยเกมส์ออนไลน์ การระลึกความหลัง และมอบหมายการบ้านรายบุคคล มีระยะเวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์ และประเมินผลในสัปดาห์ที่ 9 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Wilcoxon Sign Rank Test ผลการวิจัยพบว่า

ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทำงานของสมองของผู้สูงอายุหลังได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองผ่านการสนทนากลุ่มไลน์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง สามารถประยุกต์นำวิธีการสื่อสารออนไลน์แบบกลุ่มไลน์มาใช้กับผู้สูงอายุในยุคสังคมวิถีชีวิตใหม่ ดังนั้นจึงควรขยายผลไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลทั้งในคลินิกและชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anothaisinthawee, T. (2014). Research report: Systematic review of dementia prevention in elderly. The evaluation of technology and policy for health project. Thai Health Promotion Foundation. Retrieved from http://www.hitap.net/wp-conent/uploads/2014/pdf. (in Thai)

Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (editor). (1968). Chapter Human memory: A proposed system and its control processes. In Spence, K. w., Spence, J. T. (Ed.), The psychology of learning and motivation Vol 2 (pp 89-195). New York: Academic press.

Burns, A. (2009). Dementia. British Medical Journal, 338(February), b75.

Chiangmai, N. N., & Wonguppajaj, P. (2020). Dementia screening tests in Thai older adults: A systematic review. Journal of Mental Health of Thailand, 28(3), 252-265. (in Thai)

Chaichuay, W. 2017). Elderlies’ experience in using LINE application: A phonological study.Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(1), 905-918. (in Thai)

Cotman, C. W., & Berchtold. N. C., (2002). Exercise: A behavioral intervention to enhance brain health and plasticity. Trends Neurosci, 25(6), 295-301.

Department of Medical, Ministry of Public Health. (2021). Coronavirus Disease 2019. Retrieved from http://covid 19 dm.go. th (In Thai)

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2021). Report 2021, Dementia from Health Data Center. Retrieved February 5, 2022 from http://www dmh.go.th/report/datacenter/dmh/host.asp?id=90&nyear=2564. (In Thai)

Dfarhud, D., Malmir, M., & Khanahmadi, M. (2014). Happiness & Health: The Biological Factor-Systematic Review Article. Iran J Public Health. 43(11), 1468-1477.

Duangchan, C., Yodthong, D., & Dechduang, P. (2020). The Prevalence and Predicting Factors of Dementia among Older People Living in Community, Phetchaburi Province. Journal of Prachamklao Colleag of Nursing, Phetchaburi Province, 3(2), 133-148. (in Thai)

Dudsdeemaytha, J., Noklang, S., Chanfong, N., & Soonthornchai, S. (2015). The Development of happiness model in older adults via Siam laughter therapy through Community-based participatory action research: A case study of Baan Tachang Community Wattananakorn District Srakaew Province. Area Based Development Research Journal, 7(1), 31-46. (in Thai)

Grady, C. (2012). The cognitive neuroscience of ageing. Nat Rev Neurosci, 13(7), 491-505.

Institute of Geriatric Medicine, Faculty of Medicine Mahidol University, The Alzhemeimer’s Disease and Related Disorder Association. (2016). Cognitive Stimulation in People with Mild cognitive impairment. Samutsakhon: Cyberprint Group. (in Thai)

Katz, L. (1978). The social psychology of organization (2nd ed). New York: John wiley and Sons.

Katz, L., & Rubin, M. (1998). Keep your brain alive: 83 Neurobic Exercises to Help Prevent Memory Loss and Increase Mental Fitness. New York: Workman Pubishing.

Likert, R. A. (1932). Technique for the Measurement of Attitude. Archives Psychological, 3(1), 42-48.

Muangpaisan, W. (2017). Assessment and diagnosis of people with cognitive impairment and dementia in clinical practice. In Muangpaisan, W (Ed.), Gerontology and Geriatric for Primary Care Practice (pp. 159-177). Nonthaburi: parbpim. (in Thai)

Nakawiro, N., Chansirikarn, S., Srisuwan, P., Aebthaisong, O., Sudsakorn, P., Vidhyachak, C. et al, (2017). Group-Based Training of Executive Function, Attention, Memory and Visuospatial Function (Team-V) in Patients with Mild Neurocognitive Disorder. J Psychiatr Assoc Thailand, 62(4), 337-348. (in Thai)

Samruamchit, K., Lagampan, S., & Amnatsatsue, (2019). Effect of A Brain of Function Promoting Program on Cognitive Function and Dementia Prevention Behavior for Older Adults. Journal of health and Nursing Research, 35(3), 34-35. (in Thai)

Songkhla Hospital. (2021). Songkhla Hospital Annual Report Year 2021. Medical Record Unit. (In Thai).

Songkhla Provincial Public Health Data. (2021). Annual Report Year 2021. (In Thai).

Tardit, S., & Simard, M. (2011). Cognitive Stimulation Programs in Healthy Elderly: A Rewiew. International Journal of Alzheimer’ s Disease. 2011, 1-13.

Tiparat, W., Meng-aied, S., Suwanweala, S., & chuaykaew, B. 2019). Factors prediciting dementia preventive behavior among older adults-at-risk. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 27(1), 100-108. (in Thai)

Wongpakaran, N. (2008). Geriatric Psychiatry in Thailand. J Psychaitr Assoc Thailand, 53(1), 39S-46S. (in Thai)

Wongjan, J., Leethong-in, M., & Piyawattanapong, S. (2020). Impact of brain exercise program on older adults’ cognition. Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, 35(2), 70-84. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30