ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสาร

2023-08-30

การสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

ปี พ.. 2566

ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกเพิ่มขึ้น   เนื่องจากสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกเป็นองค์กรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำวารสารทั้งรูปเล่มและระบบ on line จากรัฐบาล   อย่างไรก็ตามสมาคมฯ จะต้องรักษาคุณภาพของวารสารให้มีคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI ประเภทที่ 1  ดังนั้นบทความวิชาการและบทความวิจัยจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาอย่างน้อย  2 ท่าน จึงมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาบทความตั้งแต่ พ.ศ. 2565 เป็นเรื่องละ 6,000 บาท  โดยผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารเรื่องละ 6,000 บาท เมื่อส่งบทความในระบบ online และทางกองบรรณาธิการได้ส่งบทความฯให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพวารสารแล้ว ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ถ้าบทความวิจัย/วิชาการไม่ได้ตอบรับตีพิมพ์

จึงขอแจ้งให้ผู้เขียนที่สนใจส่งงานวิจัย/ วิชาการ ทาง online แล้ว  โดยส่งเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์หมายเลขบัญชีเดียวกับการสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก เลขที่บัญชี 045-534018-6  และขอความกรุณาให้ผู้ส่งบทความวิชาการหรือบทความตีพิมพ์ กรอกแบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการ/ บทความวิจัย โดย download แบบฟอร์มที่ไฟล์คำแนะนำในการส่งต้นฉบับ   และส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้ที่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการ/ บทความวิจัย ตีพิมพ์เพื่อยืนยันการส่งตีพิมพ์วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ที่  ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) เลขที่ 74 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร: 089-4952453, 086-3081885 และสามารถสอบถามมาทาง E-mail: d_wattradul@yahoo.com หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการสมาคมฯ  โทร:  084-3347742