เป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ ปีละ 2 เล่ม มกราคม -มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม

Vol. 30 No. 1 (2019): January - June

Published: 2019-07-02

Massage From Editor

ดวงกมล วัตราดุลย์

1

Knowledge and practice of radiation safety among cardiac catheterization laboratory personnel in public Thailand hospitals, Thailand

อภิเดช ชีวะประเสริฐ, วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี

32-45

Self – care behaviors of persons after heart transplantation

ภาวิตา พัฒน์มณี, นิโรบล กนกสุนทรรัตน์, กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์

60-73

The relationships among severity of aggressive behaviors of patients after traumatic brain injury, coping strategies, and caregiving burden of family caregivers

มุขรินทร์ ทองหอม, ลัพณา กิจรุ่งโรจน์, จินตนา ดำเกลี้ยง

74-88

The effect of supportive and education nursing program on self care and quality of life in ischemic heart disease patients

วรพรรณ มหาศรานนท์, ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช, รุ้งนภา ชัยรัตน์

102-116

The Role Development towards being In-charge Nurses of Pediatric Surgery Department at a Government University Hospital in Bangkok Metropolis

พวงยุพา ยิ้มเจริญ, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, พรศรี ศรีอัษฏาพร

117-130

View All Issues

Indexed in tci

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

 

b_9_01 สำหรับผู้แต่ง (Author)

 

สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)