งานวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ขอประกาศยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (Hard copy) และยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร ตั้งแต่ปี 2566 (ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน) เป็นต้นไป แต่ยังคงเผยแพร่ทางออนไลน์ (E-Journal) ที่เว็บไซต์ของวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu   

 

รายละเอียดเพิ่มเติมพิ่มเติม

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ