ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

ผู้แต่ง

  • อนุชิต ปิตะพรหม โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

ความชุก, เบาหวาน, ภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีเพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยสุ่มตรวจในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รักษาที่คลินิกเบาหวาน  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ในช่วงเวลา 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคน จะได้รับสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลพื้นฐาน โรคร่วมและบันทึกปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และบันทึกค่า Ankle-brachial index (ABI) ใช้เครื่อง OMRON HBP 8000 การศึกษาหาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ Bivariable and Multivariable Logistic regression.

ผลการศึกษา พบจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยทั้งหมดจำนวน 421 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 347 คน (ร้อยละ 82.40) อายุเฉลี่ย 58.52 ปี พบผู้เข้าร่วมวิจัยมีค่า ABI < 0.9 ผิดปกติ 13 คน คิดเป็นความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ร้อยละ 3.10 ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะเส้นเลือดแดงส่วนปลาย คือกลุ่มผู้มีอายุ ≥ 70 ปี พบมีความเสี่ยงเป็น 5.74 เท่า (P = 0.01, 95% CI 1.70-19.35) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้มีอายุ < 70 ปี

สรุป ความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบร้อยละ 3.10 และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายได้แก่ กลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 70 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Diabetes Association. Peripheral arterial disease in people with diabetes. Diabetes care 2003; 26: 3333-41.

S.Junrungsee S, N.Kosachunhanun, A.Wongthanee A, K.Rerkasem. History of foot ulcers increases mortality among patients with diabetes in Northern Thailand. Diabet Med 2011; 28: 608-11.

M.A. Tresierra – Ayala, A Garcia Rojas. Association between peripheral arterial disease and diabetic foot Ulcers in patients with diabetes Mellitus type2: Medicina Universitaria 2017; 19(76) : 123-126.

Y Khan, MM. Khan, A. Jain, et al. A study of association of diabetic foot Ulcers and peripheral Vascular disease: Int J Adv Med. 2018 Dec; 5(6): 1454-1459.

S.Bangchokdec, T Natthiya, J Siriporn. Clinical outcomes of Diabetic foot Clinic at King Chulalongkorn Memorial Hospital Chula Med J. 2013; 57(4): 457-64.

Vanessa Prado dos Santos, Denise Rabelo da Silveira. Roberto Augusto Caffro: Risk factor for primary Major amputation in diabetic patients. Soo Paulo Med J.2006; 124(2): 66-70.

K Sirirate, N. Chardpraorn, B. Yupin, R. Petch, et al. Thailand Diabetes Registry Project : Prevalence and Risk Factors Associated with Lower Extremity Amputation in Thai Diabetics. J Med Assoc Thai. 2006; 89(1): 43-8.

Criqui MH: Peripheral arterial disease: epidermiological aspects. Vas Med. 2001;6(3): 3-7. (Suppl.1): 3-7. 2001.

Mutirangura P, Ruangsetakit C, Wongwanit C, Sermsathanawadi N, et al. Atherosclerosis obliterans of the lower extremities in Thai patients. J Med Assoc Thai 2006; 89: 1612-1620.

Norgren L, Hiatt WR, Dormandy J.A, Nehler M.R. Harris K.A, et al. Inter-Society Consensus for the Management of peripheral Arterial Disease (TASC II). Vasc Surg 2007; 45 (Suppl S): S5-67.

Shu J, Santulli G. Update on peripheral artery disease: Epidemiology and evidence-based facts. Atherosclerosis. 2018 Aug; 275: 379-381.

Adler AI, Stevens RJ, Neil A, Stratton IM, Boulton AJM, Holman RR. UKPDS 59: Hyperglycemia and other potentially modifiable risk factors for peripheral vascular disease in type 2 diabetes. Diabetes Care. 2002; 25: 894–9.

Marso SP, Hiatt WR. Peripheral arterial disease in patients with diabetes. Vol. 47, Journal of the American College of Cardiology. 2006. p.921–9.

Jintanon K, Dethdit B. Peripheral arterial disease in diabetes Mellitus at Banpong Hospital Chula Med J 2000 Aug; 44(8): 581-93.

Jessadapattarakun S, Chadchavalpanichaya N. The Prevalence of Asymplamatic Peripheral Arterial Disease in Diabetic Patients at Siriraj Hospital. J thai Rehabil Med 2016; 26(2): 54-60.

Arworn S, Kosachunhanun N, Sony K, Inpankaew N, Sritara P. et at. Underrecognition and undertreatment for Peripheral Arterial Disease in Diabetic Patients in Thailand, J Med Assoc thai 2017; 100(2): 149-57.

Chuengsamarn S, Sangpanich A, Laoopugsin N. Prevalence and Risk factors of Peripheral Arterial Disease in type 2 Diabetic Patients at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. J Med Assoc Thai. 2010; 93 (Suppl 2): S32-8.

The American College of Cardiology Foundation and the American Heart Association, Inc. Management of Patients With Peripheral Artery Disease; 2011 [Internet] [update 2011 Nov; cite 2014 Dec]. Available from: http://www.my.americanheart.org/idc/groups/ahamah-public/@wcm/@sop/@spub/documents/downloadable/ucm_436821.pdf.

Premalatha G, Shanthiranis, Deepa R, et al. Prevalence and Risk Factors of Peripheral Vascular Disease in a Selected South Indian Population : The Chennai Urhan Population Study (CUPS). Diabetes Care 2000; 23: 1295-1300.

Yoongtong P, Taweekarn R. Prevalence of Peripheral Arterial Disease in Diabetes Type2 Patients of 5 Primary Care Units of Sawanpracharak Hospital. Sawanpracharak Medical Journal. 2017; 14(2): 107-116.

Thtiwuthikiat P, Jongjitwimol J, Nuamchit T. Positive Relationships between Smoking and the Arterial Stiffness Index in Adults with out Underlying Diseases: Songklanagarind Medical Journal 2017; 35(2): 159-168.

S. Tauntharan, Ning Cheung, Su Chi Lim, et al. Prevalence and Risk factors for peripheral artery disease in an Asian population with diabetes Mellitus : Diabetes and Vascular Disease Research. 2009; 6(2) 80-86.

Wongkongkam K, Thosingha O, Riegel B, et al. Factors influencing the presence of peripheral Arterial disease among Thai patients with type 2 diabetes. Eur J cardiovas Nurs 2012; 11(4): 70-6.

Shammas NW. Epidemiology, classification, and modifiable risk factors of peripheral arterial disease. Vascular Health and Risk Management. 2007; 3(2): 229–34.

Savji N, Rockman CB, Skolnick AH, et al. Association between advanced age and vascular disease in different arterial territories: a population database of over 3.6 million subjects. J Am Coll Cardiol. 2013; 61: 1736–1743.

Marso SP, Hiatt WR. Peripheral arterial disease in patients with diabetes. J Am Coll Cardiol. 2006; 47: 921–929.

Bulugahapitiya U, Siyambalapitiya S, Sithole J, et al. Is diabetes a coronary risk equivalent Systematic review and meta-analysis. Diabet Med. 2009; 26:142–148.

Hiatt WR, Fowkes FG, Heizer G, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in symptomatic peripheral artery disease. N Engl J Med. 2017; 376: 32–40.

Steffen L, Duprez D, Boucher J, et al. Management of peripheral artery disease. Diabetes Spectr. 2008; 21:171–177.

Laptavee B, Wachirawat W, Tharavanij T. The prevalence, severity and risk factors of foot abnormalities in patients with diabetes Mellitus at Thammasat University hospital. Thammasat Medical Journal. 2011; 11(2): 158-65.

Wongkongkam K, Thosingha O, Utriyaprasit K, et al. Relationship between Diabetic Duration and the Severity of Peripheral Arterial Disease among Thai Patients with Type-2 Diabetes. J Nurs Sci; 29(2): 124 -32.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-07