บรรณาธิการที่ปรึกษา

 

 

ธีรพงศ์

ทนง

ฉัตรชัย

ตุนาค

ประสานพานิช

สวัสดิไชย

 

บรรณาธิการ

พิพัฒน์

คงทรัพย์

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

รองบรรณาธิการ

 

พรทิพย์

วัชรินทร์

สุขอดิศัย

เฉิดฉิ้ม

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

คณะกองบรรณาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธ์กวี

พิมพ์สุภา

ปฐมพร

อุษา

พรทิพา

อรนรินทร์

สราพร

ธารินทร์

ภคพนธ์

วรรณภา

กุลธิดา

มัณฑนา

ยศพล

ดาราวรรณ

พรฤดี

จรรยา

พรทิพย์

วศิษฐ์

พัชรินทร์

จงรัก

ตันติวิริยพันธ์

กิจศรีเจริญชัย

ศิรประภาศิริ

ศิริบุญฤทธิ์ 

ศุภราศรี 

ขจรวงศ์วัฒนา

มัทยาท

ภักดี

ศาลาทอง

พัวเวส

พานิชกุล

เหมชะญาติ

เหลืองโสมนภา

รองเมือง

นิธิรัตน์

ธำรงวุฒิกุล

นิติการุณ

กนกวงศ์นุวัฒน์

เดชธราดล

มงคลธรรม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สำนักวิชาการ กรมการแพทย์

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า นครราชศรีมา

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ผู้จัดการ

ฐิติชญา

พฤกษานุศักดิ์

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ผู้ช่วยผู้จัดการ

 

พิสูจน์อักษร

 

นิรชร

ธัญพร

ปวีณา

พิชชาภา

เลิศคชาธาร

แพทย์อุดม

ยะปัญญา

ห้อมา