บรรณาธิการที่ปรึกษา

 

 

 

เกรียงศักดิ์

ทนง

ฉัตรชัย

ชัชวาล

วัชรนุกูลเกียรติ

ประสานพานิช

สวัสดิไชย

สมพีร์วงศ์

 

 

 

 

บรรณาธิการ

พิพัฒน์

คงทรัพย์

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

รองบรรณาธิการ

 

 

พรทิพย์

ภัทร์พงศ์

วัชรินทร์

สุขอดิศัย

อุดมพัฒน์

เฉิดฉิ้ม

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

คณะกองบรรณาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฐมพร

อุษา

พรทิพา

อรนรินทร์

สราพร

ธารินทร์

พันธ์กวี

พิมพ์สุภา

ภคพนธ์

วรรณภา

กุลธิดา

มัณฑนา

ยศพล

พรฤดี

ดาราวรรณ

จรรยา

ฐิติชญา

อมรรัตน์

พัชรินทร์

จงรัก

ศิรประภาศิริ

ศิริบุญฤทธิ์ 

ศุภราศรี 

ขจรวงศ์วัฒนา

มัทยาท

ภักดี

ตันติวิริยพันธ์

กิจศรีเจริญชัย

ศาลาทอง

พัวเวส

พานิชกุล

เหมชะญาติ

เหลืองโสมนภา

นิธิรัตน์

รองเมือง

ธำรงวุฒิกุล

พฤกษานุศักดิ์

บุญศิริ

เดชธราดล

มงคลธรรม

สำนักวิชาการ กรมการแพทย์

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ผู้จัดการ

เกล็ดดาว

จันทฑีโร

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ผู้ช่วยผู้จัดการ

 

นิรชร

ธัญพร

เลิศคชาธาร

แพทย์อุดม

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า