วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ บทความวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความฟื้นวิชา และบทความที่น่าสนใจทางการแพทย์ การสาธารณสุข และแพทยศาสตร์ศึกษา

          บทความทุกบทความ เช่น บทความวิจัย และรายงานผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน โดยผู้ส่งบทความและผู้พิจารณาจะไม่ทราบชื่อของกันและกัน (Double Blind) สำหรับบทความของบุคคลภายในจะได้รับพิจารณากลั่นกรองจากบุคคลหรือบรรณาธิการภายนอกสถาบัน ทั้งนี้บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ของวารสารอื่น

          บทความวิจัย รายงานผู้ป่วย หรือ บทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ โดยเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และต้องแนบสำเนาใบรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ปัจจุบันวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) กลุ่มที่ 1 และ ASEAN Citation Index (ACI) โดยกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 039-319-666 ต่อ 8345 อีเมล์: ppkjournal@hotmail.com

*** วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  โดยมีเลข ISSN 2 รูปแบบ ดังนี้ ISSN 0857-0914 (Print) และ  ISSN 2651-169X (Online) ***

 

การ Submission บทความเพื่อตีพิมพ์

2016-09-29

ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2559  เป็นต้นไป

ผู้ที่ต้องการจะตีพิมพ์ลงวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

ขอให้ส่งบทความ Submission  online ในระบบ ThaiJo เท่านั้น (ไม่ส่งทางจดหมาย หรือ e-mail)

สำหรับบทความ นิพนธ์ต้นฉบับ และรายงานผู้ป่วย รบกวนส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1. เอกสารการผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC/IRB)

2.เอกสารผ่านการอบจริยธรรม Human subject course

3.เอกสารผ่านการอบรม Good Clinical Practice (GCP)

4.เอกสารการลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก Thai Clinical Trials Registry (TCTR) ตัวอย่างงานวิจัยที่ต้องมีการลงทะเบียนใน Thai Clinical Trials Registry (TCTR) มีดังนี้ 
   4.1 การวิจัยแบบไปข้างหน้าที่ต้องแจกแจงผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าสู่กลุ่มต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ (prospectively assigns human subjects to intervention or comparison groups)
   4.2 การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรักษากับผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วย (to study the cause-and – effect relationship between a medical intervention and a health outcome)
   4.3 การวิจัยโดยใช้ยา เซลล์และผลิตภัณฑ์จากเซลล์ (drugs, cells and other, biological products (Phase 2 to 4))
   4.4 การวิจัยวิธีการผ่าตัด (surgical, procedures)
   4.5 การวิจัยทางรังสีวิทยา (radiologic procedures)
   4.6 การวิจัยโดยใช้เครื่องมือแพทย์ (devices)
   4.7 วิธีการรักษาโดยการปรับพฤติกรรม (behavioral treatments)
   4.8 การปรับกระบวนการรักษา (process – of - care changes)
   4.9 การป้องกันโรค (preventive care, trials)

โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามประเภทที่ต้องการส่งตีพิมพ์ได้ ดังลิ้งค์ด้านล่าง

1. แบบฟอร์มนิพนธ์ต้นฉบับ  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)  

2. แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

3. แบบฟอร์มบทความวิชาการ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) 

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่องานวารสารได้ทาง e-mail : ppkjournal@hotmail.com หรือโทร 039-319666 ต่อ 8345

 

Vol. 39 No. 2 (2022): April - June

Published: 2022-05-26

Knowledge, Attitude and Practice Regarding Rabies Prevention in a Military Working Dog Battalion

Oubonpun Werajong, Kathawoot Deepreecha, Boonterm Saengdidtha, Anucha Sirimalaisuwan

170-177

Factors Associated with Physical Discomfort in Computer Users at Home

Woratee Dacharux, Krittapas Kijkool, Dhanawin Wongsaengchan, Supaktral Jetsadapattaraku

194-202

Hyponatremia in Cirrhosis

Puth Muangpaisarn

243-250

Nursing Practitioner Role and Outcome for Service in Primary Care Unit

Natthawirot Choodum, Sasinaporn Lohitthai, Wanwisa Kunsat

251-258

Chantaleela

Korakot Chaimongkhon, Varanon Intaravattana

259-260

Clinical Quiz

Wasit Kanokwongnuwat

261-262

View All Issues