Information For Readers

สำหรับผู้ประเมินบทความ (reviewers)

1. มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลงาน ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นเรื่องราวที่ตรงตามความเชี่ยวชาญของตนเองเท่านั้น โดยการประเมินจะเน้นในแง่มุมของความสำคัญของบทความ ประโยชน์ที่ได้รับ ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาบทความ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดขณะที่ประเมินจะถือเป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยสู่สาธารณะ แก่บุคคลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องได้

2. พิจารณาประเมินผลงาน ภายใต้ความยุติธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ไม่นำความคิดเห็นส่วนตัว ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนามาตัดสินผลงานของผู้อื่น แต่หากในกรณีที่มีเหตุให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ประเมินควรแจ้งทางบรรณาธิการและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆเพื่อความเหมาะสม

3. ให้คำแนะนำในการแก้ไขบทความ รวมถึงการอ้างอิงบทความอื่นๆ หรือ แนวทางเวชปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับผลงาน แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง

4. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่น หากตรวจพบให้รายงานแก่บรรณาธิการวารสารทันที