หลักการพื้นฐานของการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะด้วยกระบวนการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

Main Article Content

Kanungnij Thamnirat
Alisara Wongsuttilert

Abstract

การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะด้วยกระบวนการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นการตรวจที่มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษา เนื่องจากมีความไวสูง (High sensitivity) ทำให้สามารถตรวจพบรอยโรคได้เร็ว ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับก็อยู่ในระดับต่ำมาก โดยจะต่ำกว่าการตรวจทางรังสีวิธีอื่น การตรวจนี้ยังมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยเด็ก รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย สารเภสัชรังสีและยาที่ใช้ตรวจเป็นสารที่ไม่ทำให้เกิดพิษ (Toxic) หรือผลข้างเคียงทางเภสัชศาสตร์ (Pharmacologic effect) และไม่ก่อให้เกิดการแพ้ (Allergic reaction) แม้กับผู้ป่วยที่แพ้อาหารทะเลหรือสารทึบรังสีก็สามารถรับการตรวจได้

Article Details

How to Cite
Thamnirat, K., & Wongsuttilert, A. (2015). หลักการพื้นฐานของการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะด้วยกระบวนการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์. Ramathibodi Medical Journal, 38(3), 243–251. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/57344
Section
Review Articles

References

Treves ST, Harmon WE, Packard AB, Kurac A. Pediatric nuclear medicine/PET. 2007:239-306.

Ziessman HA, O'Mally JP, Thrall JH. Genitourinary system. In: Nuclear Medicine: The requisites in radiology. 3rd ed. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2006:215-62.

Mettler FA, Guiberteau MJ. Essentials of Nuclear Medicine Imaging. 5th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier. 2006:244-92.

Blaufox MD. Nuclear medicine in renal disorders. In Ell PJ, Gambhir SS, eds. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone. 2004:1497-588.

Durund E, Chaumet-Riffaud P, Grenier N. Functional renal imaging: new trend in radiology and nuclear medicine. Sem Nucl Med. 2011;41:61-72.

Esteves FP, Taylor A, Manatunga A, Folks RD, Krishnan M, Garcia EV. 99mTc-MAG3 renography: normal values for MAG3 clearance and curve parameters, excretory parameters, and residual urine volume. AJR Am J Roentgenol. 2006;187(6):W610-7.

Gordon I, Piepsz A, Sixt R; Auspices of Paediatric Committee of European Association of Nuclear Medicine. Guidelines for standard and diuretic renogram in children. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2011;38(6):1175-88. doi:10.1007/s00259-011-1811-3.

Jadvar H. A New benchmark in renal diagnosis and prognosis: clinical applications of Tc-99m MAG3 renography [internet]. Medscape, 2007. https://www.medscape.org/viewarticle/558805.