รำลึกถึงรามาธิบดี อดีตสู่ปัจจุบัน

Main Article Content

Tanomsri Srichaikul

Abstract

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามิดล ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 แต่เปิดรับนักศึกษาแพทย์และผู้ป่วยเมื่อปี พ.ศ. 2511 ปณิธานของผู้ก่อตั้งรามาธิบดีคือ ต้องการสร้างโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศ 3 ประการ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ซึ่งเป็นผลิตผลของรามาธิบดี การบริการผู้ป่วย และการวิจัย อย่างไรก็ตาม การแพทย์ในระยะ 30 ปี ที่ผ่านมาได้พัฒนาไปอย่างมาก ความก้าวหน้าในทางวิชาการผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้น่าจะทำให้แพทย์และผู้ป่วยอิ่มบุญต่อความสำเร็จดังกล่าว แต่การณ์มิได้เป็นไปโดยคาดหวังการฟ้องร้องเกิดขึ้นมากมาย จนแพทย์ไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้ กฎหมายที่ออกมามีลักษณะไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของแพทย์ แพทย์มิใช่ผู้ให้ชีวิตแก่ผู้ป่วยอีกต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แบ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆ ได้ 2 ประการ คือ การเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป และสังคมวัตถุนิยม สิ่งเหล่านี้ทำให้การปฏิบัติงานของแพทย์ตามรอยพระยุคลบาทมีความยากลำบาก 


 

Article Details

How to Cite
Srichaikul, T. (2015). รำลึกถึงรามาธิบดี อดีตสู่ปัจจุบัน. Ramathibodi Medical Journal, 38(1), 78–80. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/95206
Section
Special Articles