อุบัติการณ์ของการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

Main Article Content

Varinee Lekprasert

Abstract

ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ (Core body temperature < 36 องศาเซลเซียส) ของผู้ป่วยศัลยกรรมเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันเนื่องจากมีหลายการศึกษาพบว่า ภาวะอุณหภูมิกายต่ำมีีความสัมพันธ์กับการเสียเลือดและการให้เลือดระหว่างผ่าตัดมากขึ้น เพิ่มอัตราการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ผู้ป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้นและเพิ่มอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด จึงมีแนวทางปฏิบัติในการระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดให้มีการวัดอุณหภูมิกายเมื่อมีการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปเกินกว่า 30 นาที และในการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนสำหรับการผ่าตัดใหญ่ การศึกษาเรื่องภาวะอุณหภูมิกายต่ำหลังผ่าตัดในผู้ป่วยสูตินรีเวชของโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงนับเป็นการศึกษาที่ให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและสนับสนุนให้เกิดการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำให้ดียิ่งขึ้นและยังเป็นแรงผลักดันที่ดีในการทำวิจัยในเรื่องสำคัญนี้เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงดังกล่าวจากอุณหภูมิกายต่ำของผู้ป่วยยผ่าตัดให้ดียิ่งขึ้นไป

Article Details

How to Cite
Lekprasert, V. (2014). อุบัติการณ์ของการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี. Ramathibodi Medical Journal, 37(2), 51–52. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/95462
Section
Editor's Note

References

Kurz A, Sessler DI, Lenhardt R. Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgical wound infection and shorten hospitalization. Study of Wound Infection and Temperature Group. N Eng J Med 1996;334:1209-15.

Schmied H, Kurz A, Sessler DI, Kozek S, Reiter A. Mild hypothermia increase blood loss and transfusion requirements during total hip arthroplasty. Lancet 1996;347:289-92.

Frank SM, Fleisher LA, Breslow MJ, et al. Perioperative maintenance of normohermia reduces the incidence of morbid cardiac events. A randomized clinical trial. JAMA 1997;277:1127-34.

Sessler DI. Temperature monitoring and perioperative thermoregulation. Anesthesiology 2008;109:318-38.

Byrd JR. Practice management: Are you 'actively warming' to PQRI in 2010. ASA article. February 2010 Vol. 74 no. 2

Leslie K, Sessler DI. Perioperative hypothermia in the high-risk surgical patient. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2003;17(4):485-98.

Moslemi-Kebri M, El-Nashar SA, Aletti GD, Cliby WA. Intraoperative hypothermia during cytoreductive surgery for ovarian cancer and perioperative morbidity. Obstet Gynecol 2012;119:590-6.