The Development of Foot Care Model Using Half Bamboo Material in Community Among Type 2 in Diabetic Mellitus Patients in One Sub–District, Sankhaburi District, Chainat Province

Main Article Content

ศศิมา พึ่งโพธิ์ทอง
วิสุทธิ์ โนจิตต์
มยุรี บุญทัด

Abstract

การวิจัยและพัฒนานี้ (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยรางไม้ไผ่ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะประกอบด้วยระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์โรคระยะที่ 2 สืบค้นและคัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นระยะที่ 3 ทดลองใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับคัดสรรและระยะที่ 4 การประเมินผล


       ประเมินสถานการณ์เป็นการศึกษาภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล จำนวน 7 แห่งพบว่า ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน 3 อันดับแรก คือ ภาวะไตวาย อาการชาที่เท้า ต้อกระจกและเมื่อค้นหาปัจจัยการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานในผู้สูงอายุการตัดสินใจเลือกภาวะแทรกซ้อนที่ต้องการแก้ไขและแนวทางการดูแลโดยวิธีการสนทนากลุ่มกับตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 20 คนพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการค้นหากิจกรรมป้องกันโรคแทรกซ้อนจากอาการชาปลายประสาทที่เท้าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมี  ความเสี่ยงการตีบของหลอดเลือดส่วนปลายมากกว่าร้อยละ 28 ผู้วิจัยได้นำการใช้รางไม้ไผ่ในการนวดเท้ามาพัฒนาวิธีการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงาน และพัฒนาทักษะการดูแลเท้า ดำเนินกิจกรรมการใช้รางไม้ไผ่ในการนวดเท้าร่วมกับการสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน 50 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและควบคุมกลุ่มละเท่าๆ กัน


            ผลการศึกษาพบว่าหลังการดำเนินกิจกรรม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยจำนวนจุดชาที่เท้าโดยโมโนฟิลาเมนและการตีบของเส้นเลือดส่วนปลายน้อยกว่าก่อนการทดลองและน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระยะประเมินผลหลังการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีต่อการนวดเท้าด้วยรางไม้ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (gif.latex?\bar{x}= 4.47, SD=.70)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พึ่งโพธิ์ทอง ศ, โนจิตต์ ว, บุญทัด ม. The Development of Foot Care Model Using Half Bamboo Material in Community Among Type 2 in Diabetic Mellitus Patients in One Sub–District, Sankhaburi District, Chainat Province. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2018 May 2 [cited 2022 Nov. 30];28(1):75-87. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/121718
Section
บทความวิจัย

References

1. The Diabetes Association of Thailand Diabetes statistics around the world.[Internet] .2017 [cited2017 September 27]. Available from: http://www.dmthai.org/statistic/1558.(in Thai)
2. Annual Report 2015. Bureau of Non Communicable Disease and Department of Disease Control (1st edition). Office of the Publishing Industry, Veterans Administration under the Royal Patronage: Bangkok, 2016. (in Thai)
3. Poramathikul S. Diabetic foot disorders. Endocrine Diseases in Clinical Practice No. 23. Printing Ruenkaew: Bangkok, 2008. (in Thai)
4. Surit P. Foot: problems that should not be overlooked for nurses in the elderly diabetes. Journal of Nursing Science and Health. 2006 ; 29(1): 61-8. (in Thai)
5. Pungpotong S. The risk of foot ulcers in patients with type 2 Diabetes. Proceeding Care Coordination: Improving Chronic illness Care. Taxila: Mahasarakham. 2014. (in Thai)
6. Kanan P. Complications of Foot and Foot Assessment for Diabetic Mellitus Patient. Journal of Science and Technology. 2015; 11(3):98-105. (in Thai)
7. Krairach T, Jaisue D, Matayaputorn N, Siripitakthai C. The Effects of Treading on Kaffir Limes in Eggs Tray for healing to toe numb symptoms in elderly with diabetic neuropathy. Journal of Nursing and Education. 2013;6(2), 64-72. (in Thai)
8. Sakunasinha J. The effects of foot massage in patients with diabetic foot disease. Journal of Roi-et Hospital.2012; 19(1), 36-43. (in Thai)
9. The Twelve National Health Development Plan (2017-2021) พ.ศ.2560-2564. [Internet]. 2017[cited2017 September 27].Available from::http://wops.moph.go.th/ops/oic/data/20161115144754_1_.pdf. (in Thai)
10. Bandura A. Self–efficacy. In The Corsini Encyclopedia of Psychology. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 2010; 4: 1534-36.
11. Wongsricha W, Kongtaln O. Application of Self-efficacy program for changing health behaviors in diabetes high risk group at Nakae Community Hospital, Nakhonpanom Province. [Internet].2017. [cited2017 September 1]. Available from: https://gsbooks.gs.kku.ac.th/55/cdgrc13/files/mmp8.pdf (in Thai)
12. Polit DF, Hungler BP. Nursing Research: Principles and Methods. 6th edition. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1999.
13. Rith-Najarian SJ, Stolusky T, Gohdes DM. Identifying diabetic patients at high risk for low-extremity amputation in a primary health care setting: A prospective evaluation of simple screening criteria. Diabetes care.1992; 15(10): 6-9.
14. Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, Bakal CW, Creager MA, Halperin JL, et al. ACC/ AHA 2005 Guidelines for management of patients with peripheral arterial disease. Circulation. 2006;113:e463-e654.
15. Gwet K.(2002).inter-rater-reliability: Dependency on trait prevalence and marginal homogeneity Statistical Methods for Inter– Rater- Reliability Assessment series (pp.1-9).
16. Borisut S, Kongin W,Nakha K. The comparison of foot care knowledge program and the program of foot care knowledge integrating with coconut shell stepping on foot numbness in Persons with Type 2 Diabetes. Journal of Nursing science Chulalongkorn University.2009;21(1):94-105. (in Thai)
17. Piyapakorchai P, Nojit V, Krerkchaiwun D. The Synthesis and application of local wisdom in using coconuts shells massage with the elderly. Boramarajonani College of Nursing Chainat; 2005. (in Thai)
18. Trumikaborvor S, Chupwa J, Keawradee N, Sighad S, Pintongsuree P.A study of using wisdom self care among patients with diabetic mellitus.community health nursing UbonRatchathani University.[Internet] .2017 [cited2017 September 27]. Available from: http://www.nurse.ubu.ac.th/sub/knowledge detail/04022015.pdf. (in Thai)
19. Wungsri P, Leelahakul V, Toskulkao T. The effects of supporting self-efficacy program in nephropathy control for diabetic type 2 patients. Journal Of Nakhonratchasima College.2016; 10(2): 98-110. (in Thai)
20. Catharine HJ-B, Lewis MA, Garg S. Self efficacy impacts self-care and HbA1c in young adults with type 1 diabetes. Psychol Med. 2002;64:43-51.
21. Hong J, Barnes M,Kessler N. Case study: use of vibration therapy in the treatment ofdiabeticperipheral small fiber neuropathy.2013; 17(2): 235-8.
22. Sakdanupab Y, Nicholas L, Piaseu N.Effect of foot reflexology on numbness and foot pressure in persons with type 2 diabetes. Journal of Health Education.2010; 33(114): 44-54. (in Thai)
23. Apichanakit S, Panichpun J. The effectiveness of Thai medical foot massage for relieving sensory neuropathy in diabetic patients of Udonthani Hospital. Udonthani hospital medical journal; 2010,18(1): 77-87.(in Thai)