ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด Rama – EGAT Heart Score

Main Article Content

เกษชดา ปัญเศษ
สุกาญฎา กลิ่นถือศิล
อาภาสิณี กิ่งแก้ว
วิยดา วงศ์มณีโรจน์

Abstract

บทคัดย่อ

      การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด Rama – EGAT Heart Score ซึ่งพัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขที่มารับการตรวจสุขภาพประจำปีย้อนหลัง จากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2556  ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  2556 จำนวน 950 ราย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบบสองกลุ่มอิสระ โดยใช้การทดสอบค่าที และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ และกำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

      ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ในระดับน้อย ปานกลาง และสูง คิดเป็นร้อยละ 68.9, 27.7 และ 3.4 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยคะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (mean 4.5, SD 4.0) โอกาสเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบรุนแรงในเวลา 10 ปีเฉลี่ยร้อยละ 1.5 (SD 1.6) เพศชายมีคะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นอยู่กับสถานภาพด้านเพศ และลักษณะงาน โดยพบว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงส่วนมากมีลักษณะงานเป็นงานวิชาการ และงานธุรการ

      ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

Cardiovascular Risk  among Staffs Working at  The  Central of  Ministry  of  Public Health  Using  Risk  Assessment of Rama - EGAT Heart  Score

Ketchada  Punset*, Sukanda  Klinthuesin*

Apasinee  Kingkaew*, Wiyada  Wongmaneeroj*

Abstract

           The purpose of this retrospective descriptive research was to assess cardiovascular risk among staffs working at the central of the Ministry of Public Health. The Faculty of medicine, Ramathibodi Hospital has developed Rama – EGAT Heart Score which was used as a tool in the present study for the total CVD risk calculation for predicting a person’s chance of having severe coronary heart diseases within the next ten years.  The sample consists of 950 subjects from their medical history reports, of the mentioned groups who had a regular check-up at the Ministry of Public Health clinic, Rajavithi Hospital, between March and May 2013.  Data were analyzed by descriptive statistics, independent samples t-test, and chi – square test/ fisher exact test.

      The results of the study indicated that 68.9, 27.7 and 3.4 percent of participants had cardiovascular risk score at low, moderate and high level respectively. The total mean score of cardiovascular risk was at low level (mean 4.5, SD 4.0), chance of having severe coronary heart diseases within the next ten years average 1.5 percent (SD 1.6). The cardiovascular risk mean score of male was significantly higher than those in female (p < 0.05). Cardiovascular risk level was significantly different between gender (p < 0.05). There were significant difference (p < 0.05) of cardiovascular risk level among personnel with differences job types, most of high cardiovascular risk level were observer in academic and a service officers

         The findings from the present study will be used to plan behavioral health development for staffs working at the central of the Ministry of Public Health.students for antenatal care.

 

Keyword : Cardiovascular Risk, Rama – EGAT Heart Score, Ministry of Public Health

* The Ministry of Public Health clinic, Rajavithi hospital, Department of Medical Services

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ปัญเศษ เ, กลิ่นถือศิล ส, กิ่งแก้ว อ, วงศ์มณีโรจน์ ว. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด Rama – EGAT Heart Score. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Aug. 31 [cited 2023 Feb. 7];25(2):57-70. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/39500
Section
บทความวิจัย