การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี

Main Article Content

อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย
ศุลีพร เพชรเรียง

Abstract

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี ดำเนินการ 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดการพัฒนานักศึกษาของ Chickering และ Reisser1 ร่วมกับวงจรปฏิบัติการ  คือ 1) ศึกษาสภาพการณ์อัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล 2) การสร้างกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์ 3) การทดลองใช้กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์ และ 4) การปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 27 จำนวน 140 คน ใช้รูปแบบวิจัยกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลัง ประเมินโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล  ด้านจิตบริการ ด้านมีวินัย ด้านใฝ่รู้ ที่มีการหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งความตรงได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และความเที่ยงเท่ากับ 0.82 ผลวิจัยพบว่า

            1. ผลการสร้างกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ดำเนินการตามขั้นตอนตามวงจรปฏิบัติการในแต่ละชั้นปี ในชั้นปีที 1  กิจกรรมเคารพกฎที่สร้าง เสริมสัมพันธ์น้องพี่ร่วมกัน ชั้นปีที 2 กิจกรรมสร้างคน ฝึกฝนนิสัยใฝ่รู้  ชั้นปีที่ 3 กิจกรรมจิตอาสานำความรู้สู่ชุมชน  และชั้นปีที่ 4 และกิจกรรมเตรียมตน สู่วิชาชีพ ด้วยสติ สมาธิ ปัญญา 

           2. ผลประเมินพฤติกรรมอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการใช้กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม ด้านจิตบริการ  ด้านวินัยและด้านใฝ่รู้ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 3 ด้านโดยมีค่า t เท่ากับ 7.22, 8.82 และ 9.48 ตามลำดับ และผลการสัมมนาอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้นำผลสะท้อนคิดของนักศึกษาไปปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษา มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาลพร้อมๆ กับการสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันด้วยระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้องในวิทยาลัย

     จากผลการวิจัย ผู้วิจัยเสนอแนะว่า สถาบันการศึกษาพยาบาลควรกำหนดยุทธศาสตร์กิจกรรมการพัฒนา อัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาลที่เป็นแผนระยะยาว รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลตามที่วิทยาลัยกำหนด

คำสำคัญ : อัตลักษณ์, นักศึกษาพยาบาล

* ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

 

Development of Nursing Student Identity

in Boromarajonani College of Nursing, Suratthani

Uboratana  Popattanachai*

Suleeporn Phetriang**

Abstract

     The purpose of this study is to develop the identities of nursing students in Boromarajonani                                          College of Nursing, Suratthani.  This research utilizes two theoretical frameworks: the theories of                  identity development (Chickering & Reisser1) and the action cycle. The methodology consists of four steps; 1) situation analysis of nursing student identity; 2) the development of activities that promote student identities; 3) program implementation; and 4) post-implementation assessment.  140 nursing students from class 27 participated in the study. There is one group pre-posttest designed to examine the change of the student identity. The data were collected using validity and reliability instruments including identity behavior questionnaire and behavior observation sheet. The results revealed that:

     1.     The student activity program of Boromarajonani College of Nursing, Suratthani was developed to follow the action cycle every year. The cycle is as follows. Firstly, first-year students learn and understand the school rules in order to cultivate intergenerational bonding. Secondly, the second-year students develop self-seeking knowledge behavior. Thirdly, the third-year students apply their knowledge and skills in real-world situations in the local community. Last but not least, the final-year students  prepare themselves to become nursing professionals by concentrating on enhancing their awareness and intelligence precepts.

     2.    There was a significant increase in the behavior score of service mind, discipline and eagerness to learn among nursing students after they participated in the program (p<.01). The experts suggested that the school use the feedbacks from the students to design the activities that fit with the context of the school. The activities are not only focused student identities but also on inter-student bonding as well. Moreover, the school should determine social perceptions of nursing students.

            As a result, the researchers suggest that the school provide the long term strategic plan to promote student identities and continue to monitor and evaluate effectiveness of the implementation as well as promote student participation in order to provide sustainability for students’ college identity.

Key Word : Identity, Nursing Student

*Director , Boromarajonani College of Nursing, Suratthani

**Senior lecturer, Boromarajonani College of Nursing, Suratthani

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
โพธิ์พัฒนชัย อ, เพชรเรียง ศ. การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Aug. 31 [cited 2023 Feb. 4];25(2):103-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/39504
Section
บทความวิจัย