รูปแบบการสอนโดยใช้ Enquiry-Based Learning ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

Main Article Content

เบญจวรรณ พิททาร์ด

Abstract

บทคัดย่อ

     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (mixed method: embedded design) เพื่อศึกษาการสอนโดยใช้ Enquiry-Based Learning (EBL) ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการสอนโดยใช้ EBL ในการเรียนการสอนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณคือนักศึกษาพยาบาล ศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 62 คน ที่กำลังศึกษาวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล ปีการศึกษา 2553 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเชิงคุณภาพเป็นตัวแทนจากกลุ่มประชากรจำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยว ข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ EBL ข้อสอบวัดความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล แบบประเมินความคิดเห็นต่อการสอนโดยใช้ EBL และแบบประเมินชิ้นงานต่างๆ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า

     1.    นักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้เฉลี่ยในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลอยู่ในระดับดีและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.55 และ 37.10 ตามลำดับ

     2.    ความคิดเห็นต่อการสอนโดยใช้รูปแบบ EBL โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.97)

     3.     ทักษะหรือสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดที่ได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนแบบ EBL ได้แก่ ทักษะการคิด   ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการสอนด้วยรูปแบบ EBL ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาพยาบาลเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในการประยุกต์ความรู้จาก ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง และการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิชาชีพต่อไป

คำสำคัญ : Enquiry-Based Learning (EBL), teaching method

*พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

  

Using Enquiry-Based Learning in Laws and Regulations Associated with Nursing Profession

Benjawan  Pittard*

Abstract

         Faculties require new alternative approaches to teach students effectively which currently related to challenging by the rapid changes. This mixed-method, embedded design therefore was conducted to find the effects of Enquiry-Based Learning (EBL) towards students’ knowledge in Laws and Regulations associated with Nursing Profession and their opinion. Population were 62 second year nursing students who enrolled the subject of ethics and laws in the nursing profession in the second trimester of the academic year of 2010. Quantitative data were collected from them all while qualitative data were collected from 16 representatives. The study employed the use of a questionnaire sheet, observation and focus group interview which involved the use of a standard statistical analysis and content analysis to establish the values.  

         The results found that majority of students had good and moderate level of knowledge (43.55% and 37.1% respectively). They highly perceived the benefits of teaching with EBL (    = 3.97). The mentioned benefits were polishing necessary skills such as thinking, questioning, searching information, team working and communicating.

            This study can confirm that knowledge and required skills can emerge by teaching students with EBL. They will be beneficial as the students’ basis in how to transfer theory into the practice in real situations and improve their graduates’ competencies.

Keyword : Enquiry-Based Learning (EBL), teaching method

*Registered nurse (senior professional level), Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พิททาร์ด เ. รูปแบบการสอนโดยใช้ Enquiry-Based Learning ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Aug. 31 [cited 2023 Feb. 7];25(2):116-29. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/39505
Section
บทความวิจัย