ผลการรับรู้ภาระในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

Main Article Content

อารยา พินทุเวหน
พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ

Abstract

บทคัดย่อ

              ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาการรักษาและยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จำนวนหนึ่งยังคงเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม เพราะผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อาจรับรู้ว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองนั้นเป็นภาระในการดูแลตนเอง การวิจัยเชิงพรรณนา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ภาระในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยใช้กรอบแนวคิดภาระในการดูแลตนเองของโอเบิรส์ (Oberst)  กลุ่มตัวอย่างคือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่ได้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่มารับบริการที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 96 ราย โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2557

          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย 43.25 ปี (S.D. = 11.4) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพสมรสคู่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีระยะเวลาการติดเชื้อเอชไอวีเฉลี่ย 8.97 ปี (S.D. = 7.08) และสาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 85.4 มีปริมาณไวรัสในกระแสเลือด (viral load) น้อยกว่า 40 ก้อปปี้ต่อมิลลิลิตรและร้อยละ 46.9 มีระดับเม็ดเลือดขาวซีดีสี่ มากกว่า 500 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.75 มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.2 มีการรับรู้ภาระในการดูแลตนเองอยู่ในระดับน้อยและพบว่าพฤติกรรมการออกกำลังกาย การวางแผนค่าใช้จ่ายและการหลีกเลี่ยงที่แออัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสเป็นกิจกรรมที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีการรับรู้ภาระในการดูแลตนเองมากที่สุด

 คำสำคัญ : ภาระในการดูแลตนเอง, ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

*วิทยานิพนธ์ ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหิดล

**นักศึกษาพยาบาลปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

***Corresponding author, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, E-mail: poolsuk.jan@mahidol.ac.th

****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

SELF-CARE BURDEN PERCEPTION AMONG HIV/AIDS PATIENTS*

Araya Phintwahon**

Poolsuk Janepanish Visudtibhan***

Kanitha Hanprasitkam****

Abstract

         At present, even though there are more advanced treatments and effective medication to treat HIV/AIDS, a number of HIV/AIDS patients continue to die from complications, including opportunistic infections, probably due to inappropriate or incorrect self-care behavior, which can led to perceived self-care burden.  This descriptive study aimed to  investigate self-care burden perception among HIV/AIDS patients based on the concept of self-care burden proposed by Oberst.  The study sample consisted of 96 HIV/AIDS patients, who did not have opportunistic infections, at an outpatient department, Ramathibodi hospital. The sample was recruited by means of purposive sampling, and data were collected using self-administered questionnaires. Data was collected between June and July, 2014.

            The study revealed that the mean age of the participants was 43.25 years (S.D. = 11.4).  The majority of them were male, married, and had completed elementary education.  The mean duration of HIV infection was 8.97 years (S.D. = 7.08), and the major cause of HIV infection was sexual intercourse.  In addition, most of the participants, or 85.41%, had their HIV viral load lower than 40 copies/ml3, and 46.9%, had their CD4 higher than 500 cells/ml3. Also, 93.75% of the participants had adhered to antiretroviral therapy.  The study revealed that of the participants, 79.2%, had a low level of self-care burden perception. The study also revealed that exercise, living expense management and avoidance of crowded environments were the activities having a high level of self-care burden.

Key words  : SELF-CARE BURDEN, HIV/AIDS PATIENTS

*Thesis, Master Degree of Adult Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

**Nursing student, Master Degree of Adult Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

*** Corresponding author, Assistant Professor, Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, E-mail: poolsuk.jan@mahidol.ac.th

****Assistant Professor, Ramathibodi Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พินทุเวหน อ, วิสุทธิพันธ์ พเ, หาญประสิทธิ์คำ ข. ผลการรับรู้ภาระในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Aug. 31 [cited 2023 Feb. 7];25(2):144-56. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/39514
Section
บทความวิจัย