กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ

Main Article Content

ดวงเนตร ธรรมกุล
เทียมใจ ศิริวัฒนกุล

Abstract

บทคัดย่อ

            การกอด สัมผัสรัก เป็นการโอบรัดอย่างใกล้ชิดด้วยแขนเพื่อแสดงออกถึงความรักต่อผู้รับ การกอดเป็นสัมผัสแรกที่ทุกคนควรได้รับเพราะเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมั่นคง การกอดจากบุคคลที่รักและปรารถนาดีเป็นพลังสัมผัส (Therapeutic Touch) นอกจากจะทำให้ผู้ได้รับเกิดความรู้สึกที่ดี ผ่อนคลาย และมีความสุขแล้วยังสามารถลดความเจ็บปวด ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล ลดความดันโลหิต หัวใจเต้นช้าลง และลดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยได้ การแบ่งประเภทของการกอดใช้การแบ่งตามจุดมุ่งหมายของผู้ให้และผู้รับ การกอดในเป้าหมายของการดูแลสามารถนำมาใช้ให้เกิดผลดี และสร้างความมั่นคงทางจิตใจสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้ แม้ผลพิสูจน์ทางการวิจัยยังต้องการการพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แต่การพิสูจน์ที่ผ่านมา บุคคลที่ได้รับการกอดมีแนวโน้มที่มีความสุข มีความหวัง มีพลัง และเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ในสังคมผู้สูงอายุ (aging society) ครอบครัวสามารถใช้การกอดในการดูแลผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันการรักษาพยาบาลสามารถใช้การกอด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับพยาบาลในการสร้างความไว้วางใจ สร้างสัมพันธภาพ สร้างความอบอุ่นและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้สูงอายุ เรียกความพร้อมและเพิ่มพลังในการต่อสู้กับพยาธิสภาพหรือสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ธรรมกุล ด, ศิริวัฒนกุล เ. กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Sep. 28];26(3):1-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74382
Section
บทความวิชาการ