การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล

Main Article Content

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
จรัสศรี เพ็ชรคง
จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
นวพร มามาก

Abstract

บทคัดย่อ

          การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือสอนน้อยเรียนรู้มาก (Teach less, Learn more, TLLM) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาไปสู่การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงไม่มุ่งที่การบรรยายเป็นหลักแต่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำการเรียนรู้เอง เช่นให้มีการสืบค้น การคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ หลักการของ TLLM ประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญ 3 ประการคือ ทำไมจึงต้องสอน สอนอะไร และสอนอย่างไร โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนการสอน การออกแบบและวางแผนของครูผู้สอนมีความสำคัญมาก ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง  3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐาน และการประเมินผลการเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เมื่อพิจารณาหลักการของ TLLM แล้วจะเห็นได้ว่า เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีรากฐานมาจากแนวคิดการจัดการเรียนรู้  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ประเทศไทยได้พยายามนำมาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กันมากว่าสองทศวรรษที่เรียกว่าการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกหรือ Active learning นั่นเอง

 

Teach Less, Learn More: A Conceptual Model and Application for Nursing Education

Kamolrat Turner*

Jarussri Petkong**

Chularat Howharn***

Navaporn Mamark*

Abstract

          Teach Less Learn More (TLLM) is a conceptual model for education of the Republic of Singapore developed to reform education and makes it more effective. The focus is to develop students to be thinkers. Therefore, there was a need to shift from giving lectures to the facilitation of active learning among students. The students are encouraged to inquire, analyze, and practice. TLLM comprises 3 main principles, including 1) why you need to teach, 2) what to teach, and 3) how to teach with a student-centered approach. Design and planning of the teachers are very important components and need to be related in 3 steps: 1) identify learning goals, 2) identify evidence and evaluation, and 3) plan for learning activities and experience. It can be seen that the concepts of TLLM have the same focus with the principles of student centered learning, as stated in the Education Act B.E. 2542. These concepts are also similar to the concepts of active learning that we have adopted for our education over the last two decades.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เทอร์เนอร์ ก, เพ็ชรคง จ, ห้าวหาญ จ, มามาก น. การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Dec. 10];26(3):13-26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74384
Section
บทความวิชาการ