การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา; A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients with Fracture

Main Article Content

ปรเมษฐ์ ปุริมายะตา
นิสากร วิบูลชัย
ถิตาพร วงษาไฮ
วันเพ็ญ วรามิตร

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันแผลกดทับ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขาจำนวน 40 คนและบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย จำนวน 19 ราย ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อชายโรงพยาบาลมหาสารคาม เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจงและสุ่มผู้ป่วยเข้ากลุ่มทดลอง (ใช้นวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต) กับกลุ่มควบคุม (ใช้ที่นอนลมไฟฟ้า) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปแบบประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจแบบบันทึกอุบัติการณ์เกิดแผลกดทับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา สถิติทดสอบที และสถิติไคสแควร์

ผลการศึกษาพบว่านวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตมีความแข็งแรง ใช้งานง่าย สะดวกใช้ ทำความสะอาดและจัดเก็บง่าย ให้ความปลอดภัยและสุขสบายกับผู้ป่วย ลดต้นทุนในการดูแลบุคลากรและผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบการเกิดแผลกดทับระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>.05) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตสามารถใช้ป้องกันแผลกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังนำมาใช้ทดแทนที่นอนลมไฟฟ้าได้

 

A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients with Fracture Femur Receiving Leg Traction

Poramet Purimayata*

Nisakorn Vibulchai**

Titaporn Wongsahi*

Wanpen Waramit*

 

Abstract

This research and development aimed to develop a set of Dialysis Bag-Mattress Innovation anddetermine its efficiency and effectiveness for pressure sore prevention. The samples consisted of 40 patients with fracture femur receiving leg traction and 19 staffs at a Male Orthopedic Ward, Mahasarakham Hospital. The samples were purposively selected and the patients were randomly assigned to either an experimental or a control group. Patients in the experimental group used the set of Dialysis Bag-Mattress Innovation. The control group primarily used electric air mattress. Data collection instruments included 1) Demographic data record form 2) The efficiency of an innovation assessment form 3) The satisfaction of patients and staffs form and 4) The incidence of pressure sore recording form. Data were analyzed by using descriptive statistics, t-tests, and chi-square analysis.

The result revealed that the innovation were durable material and could be easy and convenient to use, easily cleaned and stored. The innovation made patients more safe and comfortable and would help saving the cost of care. Staffs and patients had satisfaction on using the set of Dialysis Bag-Mattress Innovation at high levels. Comparing pressure sore occurring between the experimental group and the control group showed there was no statistically significant difference (p > 0.05). The results indicated that the innovation can prevent pressure sore efficiently and effectively. It can also be used instead of electric air mattress.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ปุริมายะตา ป, วิบูลชัย น, วงษาไฮ ถ, วรามิตร ว. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา; A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients with Fracture. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Sep. 28];26(3):104-17. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74410
Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)