ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

Main Article Content

นงณภัทร รุ่งเนย
กฤษณา หงษ์ทอง
เพ็ญแข ดิษฐบรรจง
จันทร์จิรา สีสว่าง
ดวงหทัย ยอดทอง

Abstract

บทคัดย่อ

          การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดจากวิทยาลัยพยาบาลในเครือข่ายภาคกลาง 3 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน รวม 16 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกอบด้วย (1) ด้านปัจจัยนำเข้า โดยเฉพาะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ (2) ด้านกระบวนการ ได้แก่ การวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา การจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม การมีส่วนร่วมของอาจารย์ทุกคน การมีเทคนิคที่ดีในการเตรียมความพร้อม และการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง

 

Key Success Factors relating to Nursing Student’s Knowledge Development for the
Nursing Licensure Examination*

Nongnaphat Rungnoei**

Krisana Hongthong**

Penkhae Dittabunjong**

Junjira Seesawang**

Duanghathai Yodthong**

Abstract

This qualitative study aimed to explore the key success factors influencing nursing student’s knowledge development for the nursing licensure examination. The sixteen participants consisted of college administrators and instructors who were recruited by purposive sampling from three nursing colleges in the central part of Thailand. Data were collected by in-depth interview method and analyzed by content analysis.

The findings revealed that key success factors for nursing student’s knowledge development for nursing licensure examination were: (1) input factors, in particular, college administrators, instructors, students and learning facilities, and (2) processes, for instance, good planning and management, duration of student preparation, intensive extra teaching activities, involvement of all instructors, use of a variety of strategies, and continuous preparation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
รุ่งเนย น, หงษ์ทอง ก, ดิษฐบรรจง เ, สีสว่าง จ, ยอดทอง ด. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Sep. 29];26(3):170-81. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74434
Section
บทความวิจัย