ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด

Main Article Content

รวงดี ชีวะสุทโธ
ศุภกร หวานกระโทก

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี หลังการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ปีการศึกษา 2557 จำนวน 165 คน คัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนด้วยแผนการสอนแบบโครงการ และเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา  ก่อนและหลังการสอนด้วยแบบทดสอบพุทธิพิสัยเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนเลือด จำนวน 32 ข้อ ที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.66-1.00 นอกจากนี้ยังได้เก็บรวบรวมผลการเรียนรู้หลังการสอน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมและประเมินความพึงพอใจต่อการสอนด้วยแบบประเมินที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 ผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระดับดีโดย ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.26 (\sigma.30) รองลงมาคือด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.22 (\sigma.25) และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ย 3.20 (\sigma.23)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา หลังการสอนโดยให้จัดทำโครงการสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.06 คะแนน ( \sigma3.25) และหลังการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.56 คะแนน (\sigma2.78) ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาหลังการสอนโดยให้จัดทำโครงการทุกด้านอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 (\sigma.35)

 

Learning Outcomes of Nursing Students using a Project-Based Teaching Method for Patients with Cardiovascular Disease

Ruangdee Chevasutho*

Supakorn Wankrathok*

Abstract

          This one group, pre-posttest, quasi-experimental study examined the impacts of a project-based teaching method on nursing care in patients with cardiovascular disease. Total sample of 165 nursing students was purposive selected. These students received teaching about nursing care of patients with cardiovascular disease with a project-based learning method. Learning outcomes were measured with a knowledge test at the start and at the end of the study. The knowledge tests of 32 items were composed; IOC of the test was 0.66 – 1.00. At the end of project-based teaching, ethical and moral skill, interpersonal relations and responsibility skill, mathematical skill, and communication and computer skills, were measured with the learning behavior check lists, and satisfaction of learning questionnaire, with an adequate reliability of 0.90.

          Thefindings showed that the total mean score of regarding the six dimensions of  TQF (Thai Qualifications Framework)  fell in in a good level. The heist mean score was for ethical and moral skills (\mu= 3.26,\sigma=0.25), followed by mathematical skill, communication and computer skill (\mu=3.22, \sigma=0.25),, and interpersonal relations and responsibility (\mu= 3.20 ,\sigma=.23). Scores on knowledge at the end of teaching (\mu= 16.56, \sigma=2.78) were significantly higher than those scores before the start of teaching (\mu= 11.06, \sigma=3.25) with project-based method (p< .05).  Their scores of satisfaction fell in the range of good level with a mean of 4.28 (\sigma=0.35).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ชีวะสุทโธ ร, หวานกระโทก ศ. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Oct. 3];26(3):182-95. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74439
Section
บทความวิจัย