Contact

โรงพยาบาลอุดรธานี
33 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.042-245555 ext.3419

Principal Contact

พญ.สุกัญญา ภัยหลีกลี้
โรงพยาบาลอุดรธานี
Phone 089-417-7172

Support Contact

นางสาววิจิตรา ซุยกระเดื่อง (ผู้ประสานงาน)
Phone 082-483-5930