เกี่ยวกับวารสาร

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและค้นคว้าวิชาแพทย์ บทความฟื้นวิชา การบรรยายพิเศษ รายงานผู้ที่เป็นที่น่าสนใจ เป็นต้น ยินดีรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน กำหนดออกวารสาร ราย 4 เดือน (มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม)

Announcements

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566

2023-08-24

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออน์ไลน์หรือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more about ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
					ดู ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

Vol.31 No.2 May – August 2023

ISSN 0858-6632 (Print)

ISSN 2697-4118 (Online)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล