กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

พญ.สุกัญญา ภัยหลีกลี้,             โรงพยาบาลอุดรธานี

 

กองบรรณาธิการ

พญ.ปิยรัตน์  โรจน์สง่า,                   โรงพยาบาลอุดรธานี                     

พญ.นิษฐา  นิภาวงศ์,                      โรงพยาบาลอุดรธานี                         

นพ.ศราวุธ  ลอมศรี,                        โรงพยาบาลอุดรธานี                         

ทพญ.สิริรัตน์  วีระเศรษฐกุล,           โรงพยาบาลอุดรธานี             

น.ส.จิราวรรณ  ลีลาพัฒนาพาณิชย์, โรงพยาบาลอุดรธานี     

นางเนาวนิตย์  พลพินิจ,                   โรงพยาบาลอุดรธานี               

นางสาวพิมลรัตน์  พิมพ์ดี,                โรงพยาบาลอุดรธานี          

นางสาววาสนา  วงษ์ศิลป์,                โรงพยาบาลอุดรธานี              

ดร.ชลการ ทรงศรี,                            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

นางศุภลักษณ์ รายยวา,                     ข้าราชการบำนาญ จังหวัดอุดรธานี                 

 

ฝ่ายธุรการประสานงาน

นางสาววิจิตรา ซุยกระเดื่อง,               โรงพยาบาลอุดรธานี