การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ต้องไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน
  หากพิจารณาตีพิมพ์ซ้ำให้เป็นข้อวินิจฉัยและแจ้งในบทบรรณาธิการ
 • ไฟล์บทความให้ส่งในรูปของ Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • ควรให้ที่อยู่ (URLs) ของเอกสารอ้างอิง(ถ้ามี)
 • ภาษาไทย ใช้ตัวอักษรอังสนา (Angsana UPC) 16-point ; ใช้ตัวหนาเมื่อต้องการเน้นข้อความ
  ใช้ขีดเส้นใต้ เมื่อระบุ URL addresses
  วางตาราง รูปภาพ แผนภูมิ ไว้หลังคำบรรยาย ในขนาดที่เหมาะสม
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.